AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Zemes nomas tiesību izsoles

Aknīstes novada pašvaldība organizē nomas tiesību izsoles 2020.gada 16.aprīlī Aknīstes novada pašvaldības telpās Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas (vai notiks nomas izsole).

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas (vai notiks nomas izsole).

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: zemes gabalu “Klimaņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440040278, kopējā platība 0,3890 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1148.00 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit astoņi euro 00 centi).

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros darbā ar jaunatni iesaistītos aicina uz pieredzes apmaiņas vebināru

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” komanda aicina uz pieredzes apmaiņas vebināru par starptautiskās sadarbības iespējām jaunatnes jomā.

Sākas atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talku pieteikšana

Sākot ar šodienu, mēnesi pirms Lielās Talkas, kas norisināsies 24. aprīlī, visiem talkotājiem ir iespēja pieteikt savas talkas talkošanas tiešsaistes kartēs Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās Talkas norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs.

26. martā darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes vēlēšanu kārtību, no šodienas, 26. marta, līdz 6. jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999.

Aicina piedalīties aptaujā par Krustpils novada Krustpils pagastā plānoto olu produktu ražotnes izveidi

Iedzīvotāji ir aicināti sniegt savu viedokli par Krustpils novada Krustpils pagastā, bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā plānoto olu produktu ražotnes izveidi. Aptauja pieejama: www.visidati.lv/aptauja/1709382176/ . Aptauja ir anonīma un tiek organizēta līdz 2021. gada 7. aprīlim.

Nodarbinātības valsts aģentūra ielūdz ikvienu interesentu uz Digitālās nedēļas pasākumiem

Nodarbinātības valsts aģentūra ielūdz ikvienu interesentu uz Digitālās nedēļas pasākumiem

Drošības pasākumi putnu gripas laikā

Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra noteikumu Nr.124 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām””, kas stājas spēkā š.g. 26.februārī, 8.punkts nosaka, ka: “Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ievēro šādas prasības:

Aknīstes novada pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., kad. Nr. 56620030297, kop. pl. 0,5869 ha; zemes gabalu “Uzkalni”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., kad. Nr. 56620030129, kop. pl. 0,7342 ha. ; zemes gabalu “Pagasta zeme”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., kad. Nr. 56620030289, kop. pl. 1,3 ha.; zemes gabalu Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes nov., kad. Nr.56050010293, kop. pl. 3368 m2.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU, SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU UN ĪSTENOŠANU

Aknīstes novada dome paziņo, ka 2020. gada 25. novembra domes sēdē (lēmums 371, protokols Nr.16, 6.#) apstiprināts Aknīstes novada teritorijas plānojums un vides pārskats un izdoti saistošie noteikumi Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu - dosimies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.