AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Manai mazpilsētai Aknīstei - MMA - Aktualitātes

 

Sākam īstenot pieaugušo izglītības projektu

Biedrība „ Manai mazpilsētai Aknīstei” ar 1.augustu sāk īstenot Grundtvig Mācību partnerību projektu „ Kodols” („CORE”), ko finansiāli atbalstīja ES Mūžizglītības programma. Projekta darbības 2 gados projekta partneri no 8 Eiropas valstīm pētīs sievietes stāvokli sabiedrībā savās valstīs – Rumānijā, Bulgārijā, Itālijā, Turcijā, Polijā, Lietuvā, Anglijā un Latvijā. Salīdzināsim, kāda ir sievietes loma ģimenē, sabiedriskajā dzīvē un politikā, noskaidrosim, kā izpaužas diskriminācijas un vardarbības gadījumi. Projektā mācīsimies pielietot neformālās izglītības metodes – lomu spēli, foruma teātra elementus, radošos seminārus un diskusijas, organizēsim vietējo iedzīvotāju aptaujas, rīkosim izglītojošus pasākumus. Iegūto informāciju pārrunāsim un salīdzināsim ar situāciju, kas ir katrā no partnerorganizāciju valstīm, dodoties mācību braucienos uz visām projekta partnervalstīm.  

Aicinu visus, kuriem ir interese par dalību mūsu Eiropas projekta īstenošanā, vēlme gūt jaunas zināšanas un saskarsmes iemaņas ar citu Eiropas tautu cilvēkiem, pieteikties līdz l.septembrim, zvanot Skaidrītei, T.26590352. Tā ir lieliska iespēja pielietot savas angļu valodas zināšanas, uzlabot spēju pareizi novērtēt sadzīvē notiekošas situācijas, satikties ar interesantiem cilvēkiem un iegūt ceļošanas pieredzi.

Skaidrīte Medvecka


Jaunajā mācību gadā Aknīstes Tālākizglītības centrs organizē divgadīgos angļu un vācu valodas apmācību kursus Aknīstes novada senioriem – vecumā virs 50. Nodarbības ir bez maksas, jo šī mērķa īstenošanai biedrība ir ieguvusi Eiropas Savienības finansējumu.Ir atbalstīts biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” iesniegtais ES Mūžizglītības programmas projekta pieteikums „Angļu valoda senioriem – iesaistīšana, iekļaušana, iedvesmošana” (English for Seniors - Engaging - Including - Inspiring).

Informācija par projektu

Nosaukums Angļu valoda senioriem – iesaistīšana, iekļaušana, iedvesmošana
English for Seniors - Engaging - Including - Inspiring
Programma ES Mūžizglītības programma
Finansējums EUR 15000
Īstenošanas laiks Divi gadi: 01.08.2010.-31.07.2012.
Partneri
 • Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia,Polija
 • Biedrība “Manai mazpilsētai Aknīstei”, Latvija
 • Prienų rajono savivaldybės viešoji bibliotēka,Lietuva
 • Zaheef Care Limited, Lielbritānija
 • Sansz-Contact Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ungārija
Mērķis Veicināt angļu valodas mācību procesa kvalitātes uzlabošanu senioriem, radot labvēlīgākus apstākļus starpkultūru attiecībām.
Aktivitātes
 • starptautiskās pieredzes apmaiņa;
 • problēmu izpēte un analīze;
 • starptautiskie pieredzes apmaiņas semināri skolotājiem un apmācāmajiem;
 • angļu un vācu valodas mācību grupu nodarbības senioriem partnerorganizācijās;
 • mācību paraugstundas internetā;
 • apmācāmo kontakti internetā;
 • palīglīdzekļa izstrāde angļu valodas kursu skolotājiem;
 • projekta mājas lapa izveide.
Projekta vadītājs Skaidrīte Medvecka
Kontaktinformācija t. 26590352

Aknīstieši Eiropā, Eiropa Aknīstē jeb  Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerību projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas senioru izglītības aktivizēšanai” izvērtējums. 

Mēs dzīvojam globalizācijas un jauno tehnoloģiju straujā attīstības laikmetā. Mainās informācijas iegūšanas vide, viss notiek straujā tempā. Ļoti svarīgi iesaistīt šajā procesā ne tikai darbspējīgus sabiedrības locekļus, bet arī vecākās paaudzes cilvēkus. Šim mērķim kalpo Eiropas Savienības Mūžizglītības programma Grundtvig, kura arī dod iespēju cienījama vecuma cilvēkiem intelektuāli attīstīties, apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, angļu valodas prasmes, iepazīt citu tautu kultūru, dzīvesveidu un, protams, atpūsties.

Šī gada 31.jūlijā sekmīgi noslēgsies biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” Grundtvig programmas projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas senioru izglītības aktivizēšanai”, kurā aknīstieši darbojās kopā ar partneriem no Polijas un Zviedrijas. Aknīstieši – projekta dalībnieki - projekta ietvaros iesaistījās regulārā datoru un angļu valodas apmācībā, piedalījās starptautiskā seminārā Krakovā, Polijā (2008.gada 3.-7.septembrī), Aknīstē (2009.gada 28.-31.maijā), un Gysingē, Zviedrijā (2010.gada 17.-20.jūnijā), kā arī citās aktivitātēs – ekskursijās, pasākumos, Pozitīvās domāšanas klubiņa nodarbībās. 

Projekta noslēguma seminārs notika šovasar 17.-20.jūnijā Gysinges tautskolā Zviedrijā. Pats brauciens ar prāmi „Romantika” uz Stokholmu mums bija brīnišķīgs, skaists piedzīvojums. Dažādi koncerti, dejas, izklaidējošas spēles, karaoke un citas aktivitātes piedāvāja lielisku iespēju atpūsties. Guvām jaunu, līdz šim nepieredzētu iespēju komunicēt citā, nepazīstamā vidē. Baltijas jūra ar savu bezgalīgo plašumu lika izjust dabas neatkārtojamību. Stokholma, savukārt, pārsteidza ar izsmalcinātu senlaicīgu arhitektūras gaumi, tai pašā laikā vienkāršību un sakoptību. Stokholmā, senā pilsētiņā Sandvikenā, gan arī Gysinges ciemā bija iespēja pārliecināties, ka zviedri ir ļoti čakli, atsaucīgi un viesmīlīgi. Viņi prot nesteidzīgi, pārliecināti strādāt un baudīt dzīvi. Apbrīnojami daudz Zviedrijā ir ūdenstransporta veidu – laivu, kuģu, jahtu. Viņu iecienītākais transporta veids ikdienā ir velosipēds. Pēc mūsu vadītāja Larsa stāstītā uzzinājām par tērauda apstrādes vēsturi Zviedrijā- viņu pašreizējais dzīves līmenis esot rezultāts daudzu paaudžu smagam darbam metāllietuvēs. Tiešraidē varējām vērot tautā mīlētās kroņprinceses Viktorijas kāzu grandiozo ceremoniju.

Šajā braucienā tikāmies ar zviedru un poļu senioru grupām. Uzzinājām par viņu dzīvesveidu un aktivitātēm. Viņiem ir vēlēšanās un iespējas pilnveidot sevi gan garīgi, gan fiziski, izmantojot valsts atbalstu. Mūsu projekta dalīborganizācija Zviedrijā ir Zviedrijas pensionāru apvienībai piederoša tautskola, kura gandrīz nekad nav tukša. Senioru grupas ierodas no visas Zviedrijas. Sestdienas un svētdienas tiek veltītas tikai ģimenei. Nodarbības senioriem notiek piecas dienas- tas ir īsākais apmācības laiks.

Projekta noslēguma sanāksmē Aknīstē analizējām paveikto un izteicām atziņas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk-IKT) lomu senioru izglītībā:

 • Nekad nevajag baidīties no nezināmā, bet vajag vēlēties un uzdrošināties (Aija Romulāne, Skaidrīte Bērzkalne)
 •  Neskatoties uz gadu skaitu, nolēmām atsvaidzināt savas zināšanas un trenēt atmiņu (Anna Koponāne, Anna Žindiga)
 •  Kļuvām sabiedriskākas un varam aizstāvēt savu viedokli svešvalodā (datorapmācības skolotāja Santa Grode, Sarmīte Buholce)
 •  Iegūtās zināšanas IKT un angļu valodā varam izmantot darbā (Janīna Krasovska, Sarmīte Buholce)
 •  Pilnveidojām saskarsmes prasmes dažādu paaudžu starpā – toleranci, savstarpējo cieņu, uzmanību un iecietību (Lāsma Prande, Olga Vabeļa)
 • Varu ieslēgt datoru, ieiet internetā, izlasīt ziņas, sarakstīties ar bērniem e- pastā (Vaclavs Vabels, Agnese Ruža)
 • Varu rakstīt dažādus sarakstus, veidot tabulas. Priecājos, ka jaunās iemaņas varu pielietot, veicot pienākumus draudzē (Rasma Strika).

Apkopojot dalībnieku anketas, tika secināts, ka esam apguvuši pamatprasmes IKT lietošanā, tomēr noteikti jāpilnveidojas. Eiropas projekts ir beidzies, bet mums ir vēlme iedrošināt Aknīstes seniorus sadraudzēties ar datoru un arī pašiem turpināt mācīties. Mēģināsim bez atlīdzības apmācīt visus interesentus - cienījama vecuma aknīstiešus. Aicinām interesentus sekot Aknīstes novada avīzē sniegtajai informācijai un izmantot piedāvājumu!

Izsakām lielu pateicību biedrībai ”Manai mazpilsētai Aknīste”, projekta vadītājai un angļu valodas skolotājai Skaidrītei Medveckai, kā arī datorapmācību skolotājai Santai Grodei par iespēju pilnveidoties un būt kopā ar domubiedriem. Pats svarīgākais - par iespēju piedalīties šādos projektos, kas ļauj aknīstiešiem sevi apzināties kā Eiropas pilsoņiem.

Projekta dalībnieku vārdā Olga Vabeļa un Sarmīte Buholce