AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Darbības prioritātes

Aknīstes Tālākizglītības un informācijas centra darbība

Biedrības “Manai mazpilsētai Aknīstei” darbības mērķis ir veicināt Aknīstes un tās apdzīvoto vietu attīstību. Mūsu prioritāte ir pieaugušo izglītības aktivitātes, kas notiek Aknīstes Tālākizglītības centrā. Tā darbību vada biedrības valde. Aknīstiešiem ir radīta iespēja iesaistīties apmācību grupās un interešu klubos. Iedzīvotāji pozitīvi vērtē iespēju piedalīties biedrības izstrādāto ES Mūžizglītības programmas pieaugušo izglītības apakšprogrammas mācību partnerību projektu ietvaros notiekošajās nodarbībās un lekciju kursos par personības attīstības jautājumiem. Dalība starptautiskos mūžizglītības projektos biedrībai dod iespēju apgūt Eiropas valstu pieredzi pieaugušo izglītības veicināšanā arī attālos lauku apvidos, pievēršot īpašu uzmanību senioru iesaistīšanā sevis attīstības aktivitātēs.


Centra izveides vēsture

2003. gada vasarā jaundibinātā organizācija veica Aknīstes iedzīvotāju aptauju par aktuālākajām problēmām pilsētā. Aptaujas rezultāti liecināja, ka aknīstiešiem nav tālākizglītības iespēju. Visvairāk iedzīvotāji vēlējās apgūt svešvalodas un datorprasmes.
Iedzīvotāju tālākizglītības nodrošināšana kļuva par SO "Manai mazpilsētai Aknīstei" galveno darbības jomu. Lai to īstenotu, tika uzrakstīts projekts ‘’Aknīstes Tālākizgītības un informācijas centra izveide’’, kurš guva Nīderlandes Oranje fonda finansiālo atbalstu. Pateicoties piešķirtajiem līdzekļiem, tika izremontētas bērnudārza ‘’Bitīte’’ 2 telpas, iegādātas mēbeles un biroja tehnika, kā arī mikroautobuss informācijas izsniegšanai lauku iedzīvotājiem. Centru svinīgi atklājām 2004.gada 27.novembrī. Tika noslēgts līgums ar Aknīstes pilsētas domi par pieaugušo tālākizglītības funkcijas deleģēšanu organizācijai. Organizācija veic pieaugušo izglītības funkciju, un dome sedz Aknīstes tālākizglītības centra komunālos izdevumus.


Veselīga dzīvesveida veicināšana

Veselīga dzīvesveida veicināšana ir viena no biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei” darbības prioritātēm. Ir īstenoti 3 projekti, kas veido projektu ciklu „Dzīvotmāka”: „Es palīdzu sev”, „Pasargā sevi” un „Es palīdzu citiem”. Rosinoša bija lektora makrobiologa Roberta Lācīša doma- cilvēka veselības pamatā ir sakārtota domāšana. Informācijas īstā vērtība ir tās pielietojamībā. Ir nepieciešams iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku fiziskās slodzes aktivitātēs. Aknīstē ir cilvēki, kuri ir uzsākuši regulārus fiziskos vingrojumus iepriekšējo projektu nodarbību iespaidā.


Lauku attīstības veicināšana

Organizācijas pamatmērķa īstenošanā palīdz pieredze, ko organizācijas dalībnieki guvuši, sadarbojoties ar Igaunijas ciemu un mazo pilsētu apvienību Kodukant, Eiropas valstu lauku attīstības organizāciju PREPARE sadarbības partneriem Somijā un Zviedrijā, Latvijas Lauku Forumu, Baltijas – Vācijas sadraudzības biedrību Mellē, Vācijā.
Šīs pieredzes rezultātā:

 • līdzdarbība 5. un 6. Igaunijas Lauku parlamentā;
 • uzsāktas līderu apmācības;
 • uzstādīti informācijas dēļi ciemos;
 • Apaļā galda tikšanās 2006. un 2007.g.;
 • izveidota un sekmīgi darbojas biedrība „Lauku partnerība Sēlija” , izmantojot biedrības „MMA’ telpas un aprīkojumu;
 • dalība biedrībā ‘Latvijas Lauku forums”;
 • dalība partnerības apmācību projektā „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils rajonā”, nodrošinot 23 dalībnieku grupai apmācības 7 jomās;
 • vācu partneru humānās palīdzības nogādāšana ciemos.

Vietējās sabiedrības iesaistīšana atvērtas sabiedrības veidošanas  procesos

Organizācijas “Manai mazpilsētai Aknīstei” dibināšanas sapulcē piedalījās pieci Aknīstes vidusskolas jaunieši un divi studenti. 2006. gadā organizācijā darbojās 16 jaunieši. Katru gadu jaunieši izstrādā un realizē vienu projektu. Jaunieši tiek iesaistīti arī citu organizāciju izstrādātajos projektos.
Iesaistoties biedrībā, jaunieši ceļ savu pašapziņu, sadarbojas ar jauniešu organizācijām, gūst pirmās iemaņas pedagoģijā un iegūst pieredzi projektu izstrādē, pasākumu organizēšanā un īstenošanā.
Esam biedri NVO seksuālās un reproduktīvās veselības interešu aizstāvības koalīcijā. Notiek aktīva sadarbība ar citu organizāciju jauniešu grupām – Saukas, Līvānu, Preiļu, Jersikas, Zviedrijas, iesaistot arī citus Aknīstes jauniešus. Regulāri jaunieši tiek iesaistīti biedrības „Lauku partnerība Sēlija” rīkotajos semināros. Dita Okmane piedalījās jauniešu Vasaras akadēmijā 2006.
Jaunieši uztur kontaktus:

 • ar vecāko paaudzi, piedaloties Ziemassvētku labdarības akcijā, Aknīstes labiekārtošanā, sakopjot vēsturiskās vietas, palīdzot apgūt iemaņas darbam ar datoru;
 • ar Aknīstes studējošajiem jauniešiem, organizējot informatīvās tikšanās ar vidusskolēniem par studēšanas iespējām Latvijas augstskolās.

Darbība apvienībās un koalīcijās

Biedrības sekmīga darbība nav iedomājama bez sadarbības ar pašvaldībām, NVO, vietējiem uzņēmējiem un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs.

Mūsu sadarbības partneri:

 • Aknīstes pilsētas dome
 • Aknīstes BJC
 • Aknīstes biedrība “Aknīstes senči”
 • Līvānu fonds “Baltā māja”
 • Somu lauku partnerības- Jetina, Kaustinen, Soupohjan
 • Latvija izglītības programmu aģentūru VIAA

Pieaugušo izglītības biedrības Eiropas valstīs:

 • Age Concern Calderdale, Anglijā;
 • Perhonjokilaakso Open College, Somijā;
 • Universita Popolare Contemporanea ‘La Grazie’, Itālijā;
 • Ballybeen Women`s Centre, Īrijā;
 • Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, Polijā,
 • PROs Folkhögskola, Zviedrijā

Atbilstoši mūsu organizācijas prioritārajām darbības jomām esam iestājušies un darbojamies sekojošās apvienībās un koalīcijās:

 • Lauku partnerībā SĒLIJA
 • Latvijas lauku nevalstisko organizāciju apvienībā “Latvijas Lauku forums”
 • Eiropas lauku attīstības kustības organizācijā PREPARE