Elektroniskās izsoles

Elektroniskās izsoles

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrā kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030297, 0,5869 ha platībā. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2433.00 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 243.30. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.07.2021. plkst.13:00 līdz 25.07.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.07.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 04.08.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

 Izsoles noteikumi


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

dzīvokli “Navicki”-5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000004, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 56250040294001) un zemes (kadastra apzīmējums 56250040294).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 240.00 (divi simti četrdesmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 24.00. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.07.2021. plkst.13:00 līdz 25.07.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.07.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 04.08.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

dzīvokli “Navicki”-6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2 , kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 56250040294001) un zemes (kadastra apzīmējums 56250040294).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 272.00 (divi simti septiņdesmit divi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 27.20. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

 

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.07.2021. plkst.13:00 līdz 25.07.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.07.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 04.08.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi