AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Novada administrācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Administrācijas vadītājs, izpilddirektors Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv
Kanceleja
Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 65237751 akniste@akniste.lv
Lietvede, personāla pārzine Sintija Venediktova-Goba 65237751 akniste@akniste.lv
Speciālisti
Juriskonsults Antra Aldiņa 26499678  
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande 65237762 lasma.prande@akniste.lv
Būvinženieris --------    
Pašvaldības policijas inpektore Ija Ašaka 29233090 policija@akniste.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede Ingrīda Vendele 65237752 ingrida.vendele@akniste.lv
Finansiste Iveta Kancāne 65237755 iveta.kancane@akniste.lv
Grāmatvede Ruta Bobrova 65237753 ruta002@inbox.lv
Grāmatvede Regīna Gasūne 65237753 gasune47@inbox.lv
Grāmatvede Antra Deksne 65237755 antra.deksne@akniste.lv
Attīstības un plānošanas nodaļa
Telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite 65237760 santa.smite@akniste.lv
Projektu koordinātore Līga Līduma 65237760 liga.liduma@akniste.lv
Tautsaimniecības nodaļa
Saimniecības daļas vadītājs Normunds Zariņš 29322637 normunds.zarins70@gmail.com
Darba aizsardzības speciālists Juris Tarbuns 65237754 juris.tarbuns@inbox.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Ieleja 65237760 ilze.ieleja@akniste.lv
Kultūras nodaļa
Kultūras darba vadītāja Kristiana Kalniete 26318640 kristiana2772@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Aknīstes pilsētā      
Kultūras darba organizatore Asares pag. Madara Ozoliņa 28657492 madaraozolinna@inbox.lv