INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU, SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU UN ĪSTENOŠANU

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR  AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA  APSTIPRINĀŠANU, SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU UN ĪSTENOŠANU

Aknīstes novada dome paziņo, ka 2020. gada 25. novembra domes sēdē (lēmums 371, protokols Nr.16, 6.#) apstiprināts Aknīstes novada teritorijas plānojums un vides pārskats un izdoti saistošie noteikumi Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

2021. gada 9. februārī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) elektroniski parakstīts dokuments Nr.15-2/1263 “Par Aknīstes novada teritorijas plānojumu”. VARAM informē, ka līdz 2021. gada 5. februārim, kas ir Aknīstes novada teritorijas plānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigu datums, nav saņemti iesniegumi, kas šo dokumentu apstrīdētu. Aknīstes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas brīža.

Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi

Aknīstes novada teritorijas plānojums (turpmāk - teritorijas plānojums) ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi turpmākai Aknīstes novada teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai, publiskās, transporta un maģistrālo inženiertīklu infrastruktūras attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei, apmežošanai u.c. būtiski nosacījumi attiecībā uz pašvaldības teritorijas izmantošanu.

Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk - TIAN), funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem.

Lai izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi saistībā ar teritorijas plānojuma īstenošanu tika izstrādāts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk - vides pārskats). Vides pārskatā papildus uzmanība tika pievērsta tam, kā plānošanas dokumenta izstrādes mērķi tiek sabalansēti ar vides un kultūrvēsturiskā mantojuma - ūdeņi, bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība, Natura 2000 teritorijas un citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kultūras pieminekļi, gaisa kvalitāte, iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte u.c. aizsardzību, saglabāšanu un to kvalitātes paaugstināšanu.

Teritorijas plānojumā, lai samazinātu plānoto darbību ietekmi uz dabas, kultūrvēsturiskā mantojuma un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paredzēti dažādi pasākumi, kas gan tieši, gan netieši mazinās iespējamo negatīvo ietekmi uz Aknīstes novada teritorijas vides kvalitāti. Paredzēta vesela virkne dažādu pasākumu - aizsargjoslas un būvlaides, nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei, apmežošanai, ražošanas teritorijām, blīvas dzīvojamās apbūves teritorijām, nodrošinājumam ar inženiertīkliem un objektiem u.c., kas gan tieši, gan netieši samazinās antropogēno slodzi uz vidi.

Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā ir paredzēta blīvi apdzīvoto vietu - ciemu (Asare, Ancene, Gārsene) robežu samazināšana, izslēdzot no tām ar ciema teritoriju funkcionāli nesaistītās teritorijas, perifērijā esošās lauksaimniecības zemes un mežu teritorijas, samazinot bez pamatojuma plānotās blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas. Grafiskajā daļā noteiktas un attēlotas 17 pašvaldības nozīmes aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas (TIN4) - Aknīstes pilsētas vēsturiskās apbūves kvartāls teritorijā starp Augšzemes ielu, Pasta ielu, Krasta ielu un Strādnieku ielu (Aknīstes pilsētā), Kukutenes ozolu aleja (Aknīstes pagastā), Gārsenes pils (muižas) kultūrvēsturiskā apbūve ar parku (Gārsenes pagastā), Gārsenes luterāņu baznīca (Gārsenes pagastā), Gārsenes kapliča (Gārsenes pagastā), Asares parks (Asares pagastā), Radžupes ieleja (Aknīstes pilsētā un Aknīstes pagastā), Aknīstes luterāņu baznīca (Aknīstes pilsētā); Aknīstes Svētā Ignācija Romas katoļu baznīca un Vecās Aknīstes katoļu baznīcas vārti (Aknīstes pilsētā), Vilkupes kapu kapliča un Vilkupes kapu vārti (Aknīstes pagastā), akmens “Lutauši” (Gārsenes pagastā), akmens “Barona krēsls” (Gārsenes pagastā), Altārakmens (Gārsenes pagastā), Romzas dižakmens (Asares pagastā), piemineklis kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem (Asares pagastā), hercoga Jēkaba kanāla posms (Asares pagastā). TIAN iekļauti nosacījumi to izmantošanai. TIAN noteikti arī detalizēti noteikumi derīgo izrakteņu, tajā skaitā kūdras ieguvei, ieguves vietu ekspluatācijai un rekultivācijai, apmežošanai, alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai u.c..

Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Teritorijas plānojums un vides pārskats tika izstrādāts vienlaicīgi, tādejādi jau izstrādes laikā plānošanas dokumentā pēc iespējas tika ietverti vides pārskata priekšlikumi un ieteikumi.

Sagatavojot teritorijas plānojumu, izvērtēti un ņemti vērā vai arī noraidīti (atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam, vietējās pašvaldības plānošanas dokumenta kompetencei, izstrādes darba grupu un pašvaldības lēmumiem, teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 un 2.0 publiskās apspriešanas rezultātiem) kompetento institūciju nosacījumi un atzinumi, izstrādes darba grupu priekšlikumi un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk - VPVB) rekomendācijas.

Sabiedrības informēšanai par teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādi notika publiskā apspriešana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publiskā apspriešana notika no 26.02.2020. līdz 27.03.2020. un no 10.06.2020. līdz 25.06.2020. Ārkārtējās situācijas laikā valstī 19.03.2020. tika organizēta attālinātā publiskās apspriešanas sanāksme, bet pēc ārkārtas situācijas valstī izbeigšanas - klātienes publiskās apspriešanas sanāksme 16.06.2020. Asares kultūras namā, Asarē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. Kopā par teritorijas plānojuma 1.0 redakciju tika saņemti 16 atzinumi, t.sk. 13 institūciju un 3 kaimiņu pašvaldību. Atzinumi saņemti no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS “Latvijas Valsts Ceļi” Jēkabpils nodaļas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Zemgales plānošanas reģiona, AS “Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģiona, AS “Latvenergo”, VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Baltcom”, SIA “Tet”, Viesītes novada pašvaldības, Jēkabpils novada pašvaldības un Ilūkstes novada pašvaldības. Būtiskākos ieteikumus un rekomendācijas papildinājumiem un precizējumiem teritorijas plānojuma pilnveidošanai sniedza VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un AS Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģions. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts tikai viens fiziskas personu priekšlikums teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas pilnveidošanai. Visi saņemtie atzinumi un priekšlikumi tika izskatīti un izvērtēti pēc būtības teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sanāksmē, pieņemot lēmumus par to iekļaušanu, daļēju iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā (2.0). Plānošanas dokuments un vides pārskata projekts tika precizēts un papildināts, atbilstoši institūciju atzinumiem un darba grupās nolemtajam un sagatavota teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija (2.0). Grafiskajā daļā tika novērsta neatbilstība un tehniskas dabas kļūda, Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) robežas tika koriģētas (samazinātas). R1 teritorijas robežas pie dabas lieguma “Baltmuižas purvs” teritorijas attēlotas atbilstoši VVD izsniegtās licences Nr.8/132 kūdras atradnes “Baltmuižas purvs” licences laukuma robežām (licences laukuma robežpunktu koordinātām) atbilstoši VVD izsniegtajai informācijai Aknīstes novada pašvaldībai teritorijas plānojuma izstrādei (elektroniski parakstīts dokuments Nr.1.5.1.-01/1675). Grafiskajā daļā tika attēlotas aplūstošās teritorijas ar plūdu varbūtību 10 gados, atbilstoši valsts Plūdu riska pārvaldības sistēmā iekļautajai informācijai. Grafiskajā daļā attēlota un TIAN noteikta ainaviski vērtīgā TIN5 teritorija – Dienvidsusējas (Susejas) ielejas ainaviski vērtīgā teritorija. Pie Lauksaimniecības teritoriju (L1) izmantošanas noteikumiem pievienoti papildus noteikumi apbūves veidošanai Asares luterāņu baznīcas individuālas aizsardzības zonas teritorijā. Atbilstoši iedzīvotāju priekšlikumam, pašvaldības nozīmes aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju (TIN4) saraksts papildināts ar Romzas dižakmeni, pieminekli kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem un hercoga Jēkaba kanāla posmu, kā arī 2.0 redakcijā veikti citi papildinājumi un precizējumi.

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (2.0) publiskās apspriešanas laikā (25.09.2020.-16.09.2020.) tika organizēta klātienes publiskās apspriešanas sanāksme 06.09.2020. Aknīstes novada pašvaldības ēkā (2.stāva zālē), Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Kopā par teritorijas plānojuma 2.0 redakciju tika saņemti 14 atzinumi, t.sk. 13 institūciju un 1 kaimiņu pašvaldības. Atzinumi tika saņemti no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS “Latvijas Valsts Ceļi” Jēkabpils nodaļas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Zemgales plānošanas reģiona, AS “Latvenergo”, AS “Sadales tīkls”, VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Baltcom”, Ekonomikas ministrijas un Ilūkstes novada pašvaldības. No institūcijām ir saņemti pozitīvi atzinumi vai atzinumi ar nebūtiskiem vai tehniskas dabas precizējumiem par teritorijas plānojuma 2.0. redakcijas risinājumiem un Vides pārskata projektu. Saņemti divi fizisko personu priekšlikumi, kuriem sniegts skaidrojums.

Par Vides pārskata projektu atzinumus sniedza trīs kompetentās institūcijas - Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģiona administrācija, VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa. Atbilstoši atzinumos norādītajam Vides pārskata informācija tika precizēta un papildināta. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 29.10.2020. atzinumā Nr.4-03/20 “Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma Vides pārskatu” konstatēja, ka Vides pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants

Teritorijas plānojuma risinājumiem netika piedāvāts alternatīvais variants. Tomēr teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti dažādi risinājumi - attīstības scenāriji jeb alternatīvas. Kā nozīmīgas attīstības alternatīvas tika apskatītas Aknīstes pilsētas un Asares, Ancenes, Gārsenes un Kraujas ciemu teritoriju robežu pārskatīšana. Teritorijas plānojuma izstrādes procesā, izvērtējot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, aktuālo esošo zemes vienību struktūru, esošo un plānoto apbūvi, apdzīvojuma un uzņēmējdarbības prognozes, transporta un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu u.c. kritērijus, iespējamos pašvaldības ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus, t.sk. novada teritoriālā iedalījuma vienību izmaiņas, šim plānošanas periodam (jaunajā teritorijas plānojumā) tika izvēlētā alternatīva - saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā attēlotās Aknīstes pilsētas teritorijas robežas, grozīt (palielināt vai samazināt) un/vai precizēt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās ciemu Asare, Ancene, Gārsene un Kraujas robežas atbilstoši aktuālajai un plānotajai apbūves un kadastra situācijai.

Teritorijas plānojumā identificētas Sēlijas kultūrvēsturiskajam reģionam un Aknīstes novadam raksturīgās ainaviskās, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Aknīstes novada teritorijā noteiktas un attēlotas teritorijās ar īpašiem noteikumiem (TIN) - arhitektūras pieminekļa "Baltkalnu" dzīvojamā ēkas teritorija un vēstures pieminekļa tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas teritorija (TIN1), 17 pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4 ), ainaviski vērtīgā teritorija – Dienvidsusējas (Susejas) ielejas ainaviski vērtīgā teritorija (TIN5), vietējas nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija perspektīvais savienojums no Aknīstes pilsētas ielu tīkla (Dambju ielas) uz Aknīstes pagasta lauku teritorijā esošo kūdras ieguves uzņēmuma “HAWITA baltic” kūdras pārstrādes fabriku (TIN7). Izvirzītas specifiskas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei šajās teritorijās ar īpašiem noteikumiem (TIN).

Teritorijas plānojuma risinājumos noteiktā atļautā izmantošana uzskatāma par pozitīvi vērtējamu kompromisa risinājumu, kur izstrādes laikā tika panākta vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm - pašvaldību, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un kompetentajām institūcijām (nosacījumu un atzinumu sniedzējiem). Nosakot šos risinājumus un izvēloties attīstības alternatīvu tika sabalansētas privātpersonu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām.

Vides pārskatā tika secināts, ka plānošanas dokumenta īstenošana, ja tiks ievērotas vides aizsardzības normatīvu, atbildīgo institūciju un pašvaldības izvirzītās prasības, neatstās sliktāku ietekmi uz vides kvalitāti, kā ir pašlaik. Tā neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, tajā skaitā Natura 2000 teritorijas - dabas lieguma “Baltmuižas purvs” vides kvalitāti. Netiek paredzētas pārrobežu ietekmes. Teritorijas plānojuma risinājumi nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīviem un tā mērķi atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem.

Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus

Lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamo negatīvo tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, tiks veikts plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings. Monitorings tiks veikts, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par Aknīstes novada teritoriju. Veicot monitoringu, tiks pievērsta uzmanība Vides pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai veidojot statistiku ilgākā laika periodā, varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un prognozēt tā iespējamo attīstību.

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums tiks izstrādāts vismaz divreiz plānošanas periodā - 2027. gadā un 2033. gadā un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB).

 

Teritorijas plānojuma izstrādes grupa