Drošības pasākumi putnu gripas laikā

Drošības pasākumi putnu gripas laikā

Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra noteikumu Nr.124 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām””, kas stājas spēkā š.g. 26.februārī, 8.punkts nosaka, ka: “Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ievēro šādas prasības:

8.1. mājputnus tur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume;

8.2. ir aizliegta:

8.2.1. izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;

8.2.2. dalība tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni;

8.2.3. virszemes ūdenskrātuvēs iegūta ūdens izmantošana mājputnu dzirdināšanai;

8.2.4. mājputnu izlaišana savvaļā medījamo putnu krājumu atjaunošanai;

8.3. darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.”