Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas (vai notiks nomas izsole).

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas (vai notiks nomas izsole).

Nr.

p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Lietošanas mērķis

Atrašanās vieta, piezīmes

Aknīstes pagasts

 

 

 

 

  1.  

56250030042

5.8

lauksaimniecība

Ulasu ceļš (nomas tiesību izsolei var pieteikties līdz 9.aprīlim)

  1.  

56250060048

3.6

lauksaimniecība

Ulasu ceļš (nomas tiesību izsolei var pieteikties līdz 9.aprīlim)

  1.  

56250040316

2.0

lauksaimniecība

Pasusēja (nomas tiesību izsolei var pieteikties līdz 9.aprīlim)

  1.  

56250040299

(daļa)

0.3

lauksaimniecība

Pasusēja

Aknīstes pilsēta

 

 

 

 

  1.  

56050010573

0.1522

sakņu dārza vajadzībām

Saltupes iela

  1.  

56050010359

0.1599

sakņu dārza vajadzībām

Avotu iela

  1.  

56050010377

0.1000

sakņu dārza vajadzībām

Avotu iela

  1.  

56050010387

0.7600

sakņu dārza vajadzībām

Avotu iela

  1.  

56050010380

0.0812

sakņu dārza vajadzībām

Avotu iela

           

 

29.03.2021.

Nekustamā īpašuma speciāliste: I.Ieleja

Tel. 25436558