Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030297, 0,5869 ha platībā. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 2561.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

dzīvokli “Navicki”-5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000004, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 56250040294001) un zemes (kadastra apzīmējums 56250040294).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 300.00 EUR (trīs simti euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 30.00. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

dzīvokli “Navicki”-6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2 , kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 56250040294001) un zemes (kadastra apzīmējums 56250040294).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 340.00 EUR (trīs simti četrdesmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 34.00. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

Augšzemes ielā 34, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010280, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56050010280001, ar kopējo platību 281,5 m2 , būves (kadastra apzīmējums 56050010280002) un zemes ar kopējo platību 0,1220 ha (kadastra apzīmējums 56050010280).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 180.00. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei