Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

“Klimaņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440040278, ar kopējo platību 0,3890 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1148.00 (Viens tūkstotis viens simts četrdesmit astoņi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 114.80. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 03.06.2021. plkst.13:00 līdz 23.06.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 03.06.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.07.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei