Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmas pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmas pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620040046, 6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals 6,04 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 263,69 m3.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 6483.00 (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 648.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

 MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabals 9,07 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 290,65 m3.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 9603.00 (deviņi tūkstoši seši simti trīs euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 960.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030198, 1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.nogabals, 20,84 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 607,54 m3.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 13 286.00 (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 1328.60 reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei