Aknīstes novada pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010293, kopējā platība 3368 m2. Uz zemes gabala atrodas nevienam nepiederošas ēkas.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2461,00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 246.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv

 Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei  


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030289, kopējā platība 1,3 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2761.00 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 276.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.14:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei  


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā otrās kārtas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297, kopējā platība 0,5869 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2561,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei  


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā otrās kārtas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030129, kopējā platība 0,7342 ha. Uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2561,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei