Zemes nomas tiesību un nekustamā īpašuma izsole.

Zemes nomas tiesību un nekustamā īpašuma izsole.

Zemes nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldība organizē nomas tiesību izsoles 2020.gada 16.aprīlī Aknīstes novada pašvaldības telpās Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2020.gada 14.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28717855.

Īpašums

Zemes vienības kadastra numurs

Platība, ha

Nomas tiesību izsoles sākumcena

EUR/gadā

Izsoles laiks

Gārsenes pagasts

56620030125

1.2

72.00

16.04.2020. plkst.11:00

Gārsenes pagasts

56620020132

3.5

210.00

16.04.2020. plkst.13:00

Gārsenes pagasts

56620020119

1.0

60.00

16.04.2020. plkst.13:30

Gārsenes pagasts

56620020162

7.5320

452.00

16.04.2020. plkst.14:00

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2020 (56620030125)

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2020  (56620020132)

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2020  (56620020119)

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2020  (56620020162)


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

“Krogs”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030264, kas sastāv no dzīvojamās mājas 355,7 m2 platībā un zemes gabala 0,2064 ha platībā.

            Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1040,00 (viens tūkstotis četrdesmit  euro 00 centi).

 

Izsole notiks 2020.gada 8.maijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2020.gada 6.maijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28717855.

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2020