AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka

Mūsu adrese:
Skolas iela 16a,
Aknīste, Aknīstes nov.
LV – 5208

Tālrunis uzziņām:
65266245; mob. 22009245

e-pasts: biblioteka@akniste.lv

Bibliotēka atvērta:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00- 18.00
Piektdien: 10.00- 16.30
Brīvdienas: sestdienās, svētdienās

Mūs var atrast pirmsskolas bērnu izglītības iestādes „Bitīte” 2. korpusa 2. stāvā.

 • Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas lietošanas noteikumi
 • Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas nolikums
 • Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2018. – 2021. gadam
 • Valdemāra Ancīša Aknīstes BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018.-2022.gadam 

  Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) izveidojusies par klientorientētu bibliotēku, kuras prioritāte ir labāk un pēc iespējas ērtāk apkalpot savus lasītājus, lai, ienākot bibliotēkā, rastos vēlme te pavadīt vairāk sava brīvā laika.

  Bibliotēka ir lieliska vieta, kur var izpausties vietējie mākslinieki, iepazīstinot ar saviem radošajiem darbiem, jo telpas ir pielāgotas tā, lai tajās var izvietot mākslas darbus. Bibliotēka ir nozīmīgs atbalsta punkts studējošiem, piedāvājot daudzveidīgu nozaru literatūru un papildinot to ar informāciju no abonētajām un brīvpieejas datu bāzēm, kā arī apmācot studēt gribošos patstāvīgi izmantot pieejamos resursus.

  Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti un galvenie plānošanas dokumenti publiski pieejami Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā – Kultūra, sports, brīvais laiks. Informācija par Bibliotēkas lietošanas noteikumiem pieejama Bibliotēkas informācijas stendā.

  Ieskats bibliotēkas vēsturē

  Pirmais ieraksts Aknīstes bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1946.gada 26.oktobrī. To arī uzskatām par bibliotēkas dibināšanas gadu. Par Aknīstes bērnu bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1952.gads.
  No 1950.gada līdz 1956.gadam Aknīstes bibliotēka bija Jēkabpils rajona bibliotēka. No1967.gada tā ir Jēkabpils rajona kultūras nodaļas pakļautībā.
  2003.gadā tika apvienotas Aknīstes pieaugušo un bērnu bibliotēkas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Aknīstes pilsētas bibliotēka. 2007.gadā bibliotēka tiek nosaukta Valdemāra Ancīša vārdā. Bibliotēka akreditēta 2007.,2012., 2018.gadā. Nākamā akreditācija šogad 2023.gadā.

  Bibliotēkā darbojas:

 • Abonements,
 • bērnu literatūras nodaļa,
 • lasītava un informācijas centrs,
 • novadpētniecības istaba

Bibliotēkas  izmantošana

​​​​​​​

  2020
Bibliotēkas krājums 10978
Lietotāju skaits 433
Apmeklējumu skaits 6753
Izsniegums 9692

Pieaugušo lasītāju apkalpošana vērsta uz kvalitatīviem un informatīviem bibliotēkas pakalpojumiem ikvienam bibliotēkas lietotājam. Lietotājiem pieejamas ērtas un plašas iespējas darbam ar krājumu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta individuālajam darbam ar lasītāju: sniegtas konsultācijas par bibliotēkas krājumu, digitālajām datu bāzēm un resursiem, darbu ar datoriem, kā arī izpildīti pieprasījumi, uzziņas, rezervētas grāmatas, veikts darbs ar parādniekiem. Veicinot krājuma aktīvāku apgrozījumu, tiek sagatavoti jaunāko grāmatu apskati par bibliotēkas jaunieguvumiem, kā arī veidotas aktuālas un tematiskas literatūras izstādes.

Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu pēc grāmatām, izmantojam starpbibliotēku abonementu. Grāmatas pasūtam no Galvenās bibliotēkas, SBA un citās bibliotēkām.

Lai nodotu vietējo kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, novadu bibliotēkas veic novadpētniecības materiālu apzināšanu, apkopošanu, saglabāšanu, veidojot tematiskas mapes, kas daudz tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, skolēniem projektu nedēļas ietvaros pēc interesējošām tēmām, studentiem bakalauru darba izstrādei utt. Novadpētniecības krājumos tiek uzkrāti dažāda veida materiāli: grāmatas, teksta izdevumi, attēli, fotogrāfijas u.c.

Ar 2009.gada janvāri esam uzsākuši lasītāju elektronisko apkalpošanu.

Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot bezmaksas internetu, elektronisko katalogu, elektroniski pasūtīt interesējošu izdevumu, rezervēt, kā arī prasīt lietošanas termiņa pagarinājumu.

Bibliotēkā bez maksas izmantojamas datu bāzes – www.letonika.lv un www.news.lv

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Šī datu bāze piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Letonika vairāk iecienīta skolēnu vidū. 2018. gadā uzsākta lietotāju piesaiste Letonikas datubāzes attālinātajai izmantošanai.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Tajā iespējams lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss u.c., kā arī izmantot BNS arhīvus. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, t. sk. teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

Izmantojot šīs datu bāzes bibliotēkā, nepieciešamības gadījumā bibliotekārs palīdzēs tajās orientēties un atrast nepieciešamo informāciju.

Cienījamo lasītāj!

Izmanto “3td e-GRĀMATU bibliotēka” iespējas!

Aicinām pievērst uzmanību inovatīvajam pakalpojumam – “3td e-GRĀMATU bibliotēka”.

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, jums jābūt mūsu bibliotēkas la­sītājam. Ātri un ērti to iespējams izdarīt bibliotēkā, kur jums piešķirs e-kataloga autorizācijas datus (lietotājvārdu un paroli), sniegs plašāku informāciju, kā piereģistrēties vietnē: www.3td.lv.

Jāpiezīmē, ka e-grāmatu lasīšanai ir noteikti arī ierobežojumi:

 • paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc tam termiņu iespējams pagarināt vēl uz 2 nedēļām,
 • pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas nav iespējams to saņemt atkārtotai lasīšanai,
 • lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai la­sīšanai vairāk nekā 2 e-grāmatas,
 • lasītājs nevar saņemt vairāk nekā 6 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).


 

2015.gads-Saskaņā ar programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā” saņemtās grāmatas

Saskaņā ar programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” saņemtās grāmatas


Valdemāram Ancītim-90

Valdemāram Ancītim-95

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkai -70