Uzsāks projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanu

Uzsāks projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanu

 

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.

LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

· Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;

· Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.rokiskis.lt;

· Aknīstes novada pašvaldība (LV), www.akniste.lv;

· Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt;

· Tērvetes novada dome (LV), www.tervetesnov.lv;

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projektā plānotas aktivitātes:

1. Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot preventīvas aktivitātes:

· Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;

· Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (ātruma displejs, ceļa zīmes);

· Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegāde).

2. Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:

· Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;

· Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām tajā skaitā brauciens uz Zviedriju, pārņemot labo pieredzi;

· Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām – brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;

· Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā partneru pilsētā;

· Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības jautājumos.

3. Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:

· pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem

· Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

· Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā un Lietuvā;

· Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās;

· Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas, lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts iestādēm sabiedriskas drošības jautājumos;

· Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;

· Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem;

· Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos Latvijā un Lietuvā;

· Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja pateicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, kura ietilpst 87 video kameru uzstādīšana pašvaldību teritorijās; 1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegādei; ātruma displeja un informatīvo zīmju par videonovērošanu izvietošanai;

· Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 49 854,38 (t.sk. ERAF finansējums 42 376,22 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu