Turpinām darbu ūdenstilpņu aizsardzībā un apsaimniekošanā

Turpinām darbu  ūdenstilpņu aizsardzībā un apsaimniekošanā

2019.gada 13.septembrī Aknīstē notika projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāna izstrāde Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā”, ietvaros sagatavotā pārskata sabiedriskā apspriešana. Pirms dokumenta gala izstrādes, ikviens apmeklētājs tika aicināts izteikt savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus par to, kas vēl būtu dokumentos papildināms.

Sanāksmi vadīja dabas aizsardzības plāna izstrādātāji SIA „Vides risinājumu institūta” pārstāvji M. Žagars un L.Buholce, kuri iepazīstināja klātesošos ar Vecmuižas un Zuju ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Dienvidsusējas apsaimniekošanas plānu: vispārējo raksturojumu – galvenajām dabas vērtībām, ezera ūdens un gultnes sedimentu kvalitāti, īpaši aizsargājamajām sugām, biotopiem, zivsaimniecisko (ihtioloģiskais) novērtējumu, kā arī informēja par ekspertu ieteikumiem un rekomendācijām sakarā ar apsaimniekošanas pasākumu principiem un apsaimniekošanas pasākumiem ezeros, upē un tiem piegulošajās teritorijās.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā ir apstiprināts Aknīstes novada pašvaldībā, Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē un valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”.

Iepazīties ar dokumentu iespējams šeit: http://www.akniste.lv/izstradati-ekspluatacijas-noteikumi-vecmuizas-zuju-ezeram-un-apsaimniekosanas-plans-dienvidsusejai-publiska-apspriesana

Noteikumus un apsaimniekošanas plānu izstrādāja nodibinājums “Vides risinājumu institūts”. Projektu finansē no Valsts Zivju fonda Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātni pētījumos zivsaimniecībā programmas. Projekta izmaksas ir EUR 7260.00, Valsts zivju fonda finansējums EUR 5372.4, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1887.6.

No šī brīža pašvaldības uzdevums ir turpināt iesākto darbu ar ūdenstilpņu aizsardzību un apsaimniekošanu, iesaistot vietējos iedzīvotājus, jo tikai ar iedzīvotāju atbalstu ir iespējas uzzināt par maluzvejniecību un citu negodprātīgu uzvedību, kas negatīvi ietekmē ūdenstilpņu ilgtspēju. Jāatzīmē, ka iedzīvotājiem ir iespējams pašiem apsaimniekot ūdenstilpnes, piemēram, dibinot biedrību. Ja ir interese, droši sazinieties ar pašvaldību! Tikai kopā strādājot ir iespējams veikt ilgtspējīgu Aknīstes novada ūdenstilpņu saudzēšanu un kopšanu.

Informāciju sagatavoja:

Aknīstes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite

Mob. tel.: +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv