Tehnoloģiju gads  Aknīstes vidusskolā

Tehnoloģiju gads  Aknīstes vidusskolā

Izglītības un zinātnes ministrija 2019./2020.mācību gadu ir izsludinājusi par “Tehnoloģiju gadu”, un tas ļauj  īstenot dažādas ar informācijas tehnoloģijām saistītas aktivitātes skolēniem, pedagogiem un sabiedrībai, tostarp plašus nozares pasākumus un tematiskās nedēļas, tam paredzot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 750 000 EUR lielu finansējumu.

VISC un Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" STEM attīstība ir viena no prioritātēm. Aknīstes vidusskolā jau 3.gadu tiek īstenots šis projekts gan mācību saturā (konsultācijas talantīgajiem skolēniem matemātikā, fizikā, bioloģijā, ķīmija un praktiskās nodarbības STEM priekšmetos),  gan ārpusstundu nodarbībās (Robotikas pulciņš). Mēs, kā projekta sadarbības partneri, tikām aicināti piedalīties Tehnoloģiju  gada aktivitāšu  īstenošanā skolā. Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

  1. Finansējumam papildu var pieteikties tikai tās pašvaldības un tikai tās skolas, kurām ir apstiprināts un spēkā esošs jaunais  projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (APP) plāns;
  2. Finansējumam var pieteikties šādos virzienos:
  • Tehnoloģiju gada īstenošanas pasākumi  
  • Fizikas gada turpināšanai  - tikai tās skolas, kas piedalījās Fizikas gada pasākumos pagājušā gadā;
  • Atbalsta pasākumu papildu atbalsts 1.-4.klasēm, ja skolas finansējums šobrīd plāna ietvaros nav pietiekams atbalsta personāla nodrošinājumam un pedagogu palīgiem kā otrajiem pedagogiem mācību stundās.

Tā kā Aknīstes vidusskolai ir apstiprināts APP projekta plāns 2019.-2021.gadam (koordinatore skolas direktore Aija Voitiške), mēs esam veiksmīgi atbalstīti arī Tehnoloģiju gada aktivitāšu īstenošanā. Līdz ar to 2019./2010.m.g. Aknīstes vidusskolai ir iespēja piesaistīt:

  • papildus  datorlaborantu, mācību procesa nodrošināšanai - RTU absolvents Artūrs Lunģis,
  • speciālistus programmēšanas pulciņa īstenošanai -sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedru  - pasniedzējs Mg.sc.comp. Andris Vagalis, laborants 2.kursa students Krists Petroks .

Papildus finansētajām aktivitātēm , skolā notiek dažādas citas- brīvprātīgas un mācību procesā iekļautas tehnoloģiju aktivitātes. Piemēram, 2019./2020.m.g. 1.semestrī  skolā tiek īstenoti šādi pasākumi :

Šogad pieejams īpaši liels klāsts kursu un profesionālās pilnveides pasākumu piedāvājumā, kas paredzēti tieši tehnoloģiju skolotājiem. Aknīstes vidusskolas tehnoloģiju skolotāji L.Mažeika (datorika, informātika) un G.Silevičs ( mājturība un tehnoloģijas) 21.‑22.oktobrī apmeklēja pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas apmācības “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās” Zasas amatniecības centrā „Rūme”. Turpmāko mēnešu garumā tehnoloģiju pedagogi  apmeklēs skola2030 organizētos, ESF projekta “SAM.831” 36 h „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem”.

Lai arī turpmāk  tehnoloģijas mums palīdz ikdienas gaitās un karjerā, bet „nezog” mūsu laiku, kas domāts personības pilnveidei, saskarsmei, veselīgām un  fiziskām aktivitātēm.  

Aknīstes vidusskolas d.v. informātikas jomā L.Mažeika