Starpnovadu konference „Radošums, aktivitāte, līdzdalība – izglītības kvalitātei”

Starpnovadu konference „Radošums, aktivitāte, līdzdalība – izglītības kvalitātei”

2011. gada 23. martā notika ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

  ( Vien. Nr. 2009/0196/1DP/1/2/2/1/5/09/IPIA/VIAA/001) starpnovadu konference „Radošums, aktivitāte, līdzdalība – izglītības kvalitātei” , kurā savus labās prakses piemērus prezentēja 18 pedagogi:

Aija Voitišķe un Sandra Radiņa no Aknīstes vidusskolas,

Andris Punculis no Gārsenes pamatskolas un Sarmīte Buholce no Asares pamatskolas.

Sanda Kukle no Rubenes pamatskolas ,Inta Sviķkalne no Zasas vidusskolas un Arta Pavāre no Dignājas pamatskolas.

Maija Kīne no Krustpils pamatskolas, Inese Fokičeva no Liepenes pamatskolas, Gundega Eglīte no Mežāres pamatskolas, Dace Tropa no Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Ņina Dekšņa no Sūnu pamatskolas, Natālija Semjonova no Vīpes pamatskolas.

Ilze Fjodorova no Biržu internātpamatskolas, Inese Sauska no Salas  vidusskolas, Inita Zalaka no Biržu pamatskolas,

Rita Sirmoviča no Viesītes vidusskolas un Daiga Černauska no Rites pamatskolas.

 

Konferencē pedagogi dalījās pieredzē kā veicināt skolēnu ieinteresētību, vēlmi un prieku mācīties; kā veiksmīgi mācību saturu tuvināt reālajai dzīvei; kā veidot mācību vidi, kas padziļina   skolēnu interesi un izpratni par tēmu; kā  attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, analizēt mērķus u sasniegto rezultātu; kā  attīstīt skolēnu radošās spējas  un talantus; kā veidot grupu darba un komunikācijas prasmes; kā , piesaistot jaunākās informāciju tehnoloģijas, padziļināt skolēnu izpratni par tēmu; u.c.

No katras prezentācijas konferences dalībnieki paņēma līdz kaut ko noderīgu savam turpmākajam darbam.

 

Kopumā konferencē piedalījās 72 pedagogi. Konferencē piedalījās, aktīvi tai sekoja līdz, uzdeva jautājumus un uzvedināja uz pārdomām par redzēto un dzirdēto  projekta vadītāja Evija Papule un projekta vadības grupas  koordinatore Ineta Īvāne.

Foto skatīt galerijā.

 

Starpnovadu projekta koordinatore :                                      E. Ūbele

 

24.03.2011.