AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sociālais dienests

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests izveidots 2009. gada 29. jūlijā, un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Institūcijas juridiskā adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208, tālrunis: 65237758


PAR PABALSTA KRĪZES SITUĀCIJĀ PIEŠĶIRŠANU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS SAKARĀ AR COVI-19 IZPLATĪBU LAIKĀ.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu, 2020.gada 20.marta Grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā,

Aknīstes novada dome 30.03.2020. ārkārtas sēdē nolēma:

Noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru ārkārtējās situācijas sakarā ar COVID-19 izplatību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00 EUR (sešdesmit četri euro un 00 centi) mēnesī triju mēnešu periodā.

 

Pamatojoties uz 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad, šobrīd līdz 2020.gada 31.maijam), pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35.panta otrajā daļā noteiktais pabalsts krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

  1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.);
  3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta “Apsvērumi, pieņemot lēmumu par administratīvā akta izdošanu un nosakot tā saturu” trešo daļu, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts izdodams, bet nav noteikts tā konkrētais saturs (satura izvēles administratīvais akts), iestāde izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. Sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ir jāievāc pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, un jāveic lietderības apsvērumi. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam, pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi, pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.


PAR IZGLĪTOJAMO BRĪVPUSDIENĀM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Pamatojoties uz 2020.gada 31.martā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103, Rīgā (prot. Nr.11 1#.) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ”(MK 31.03.2020. rīkojuma Nr.14 redakcijā), 2020.gada 6.aprīlī Aknīstes novada domes ārkārtas sēdē nolemj Par izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā.


Aknīstes novada pašvaldība informē, ka ikviena persona, kura reģistrēta kādā no pašvaldības reģistriem palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā vai kurai neatliekami sniedzama palīdzība, var iepazīties ar neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstu, kuras piedāvājamas īrēšanai. Ar neizīrēto telpu sarakstu var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības kancelejā Skolas ielā 7, Aknīstē, 1.kabinetā."