AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sociālais dienests

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests izveidots 2009. gada 29. jūlijā, un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Institūcijas juridiskā adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208, tālrunis: 65237758


Aknīstes novada pašvaldība informē, ka ikviena persona, kura reģistrēta kādā no pašvaldības reģistriem palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā vai kurai neatliekami sniedzama palīdzība, var iepazīties ar neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstu, kuras piedāvājamas īrēšanai. Ar neizīrēto telpu sarakstu var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības kancelejā Skolas ielā 7, Aknīstē, 1.kabinetā."