SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē par tarifu izmaiņām

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē par tarifu izmaiņām

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē, ka pamatojoties uz

  • likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)apakšpunktu,
  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pantu,
  • Ministru kabineta 2009 gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 9.punktu,
  • 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika”,
  • Aknīstes novada domes noteikumiem Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (apstipr.29.03.2017., prot.Nr.7,3.#),
  • 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
  • 25. 04. 2018.Domes lēmumu

ar 2018. gada 1. jūliju Aknīstes novadā

  • par ūdensapgādes pakalpojumu – 0.98 EUR/m3 bez PVN;
  • par kanalizācijas pakalpojumu – 1,16 EUR/m3 bez PVN.

Tarifu izmaiņas Aknīstes novadā ir saistītas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielināšanos, t.sk. elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu.

Domes lēmuma noraksts