AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

SIA Aknīstes pakalpojumi

 

Kontakttālruņi:
Kantoris – 29479886
Laimonis Pakalns – 26426362
e-pasts – aknistespakalpojumi@inbox.lv


Rekvizīti:
SIA Aknīstes Pakalpojumi
Saltupes iela 9, Aknīste Aknīstes novads
LV-5208
Reģ.Nr. 45403000709
Norēķinu konts – A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X
LV96UNLA0009000508312


Sniedzam šādus pakalpojumus:

 • Autobusa noma - 0.80 EUR/ km (0.66 EUR +PVN), dīkstāve7.26 EUR/st. (6.00+PVN)
 • Zāles pļaušana ar krūmgriezi 15.00 EUR/stunda (12.39 EUR + PVN 21%)
 • Asenizācija – 30.00 EUR  par vienu reisu (24.79 EUR + PVN 21%)
 • Ūdens – Aknīstes novadā 0.98 EUR/m3 + PVN 21%
 • Kanalizācija – Aknīstes novadā 1.16 EUR/m3 + PVN 21%
 • Siltuma ražošana apkures sezonas laikā 64.03 EUR par vienu MW/h + PVN fiziskais personai 12%.; 64.03 EUR par vienu MW/h + 21% juridiskai personai
 •   Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai

Ar 2018.gada 1.aprīli komunālo pakalpojumu maksājumus pieņems:

Pirmdiena 8.00 – 12.00 un 13.00-17.00 (Aknīstē, Saltupes ielā 9)
Trešdiena 8.00 – 12.00 un 13.00-17.00 (Aknīstē, Saltupes ielā 9)
Piektdiena 8.00 – 12.00 un 13.00-16.00 (Aknīstē, Saltupes ielā 9)

Katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena:

 • Asares pagasta pārvaldē        08.30 - 10.00
 • Ancenē, Māja "Spodras"-3     10.10 - 12.00
 • Gārsenes pārvaldes 2. stāvā  13.00 - 15.00

Pamatojoties uz 2008.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kāda aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, dzīvokļu īpašniekiem no 2013.gada 1.aprīļa ir iespēja SIA „Aknīstes Pakalpojumi” birojā iedzīvotāju pieņemšanas laikā pie valdes locekļa iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
 •  Trešdiena: 08.30 - 10.30

 

Vidējā termiņa darbības stratēģija2021-2024 Pakalpojumi

VEIKTAS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2020 

Revidenta ziņojums 2020.

2020. gada pārskats

Finanšu darbības rādītāji 2020

Vadības ziņojums pie 2020. GP

Lielākie īstenotie projekti 2020

Finanšu mērķi 2021-2023

Nefinanšu mērķi 2021-2023

 SIA "Aknīstes pakalpojumi" Privātuma politika