Sabiedriskajai apspriešanai nodota teritorijas plānojuma un Vides pārskata 2. redakcija

Sabiedriskajai apspriešanai nodota teritorijas plānojuma un Vides pārskata 2. redakcija

25.augustā sāksies Aknīstes novada teritorijas plānojuma otrās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 16. septembrim.

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma otro redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu no 2020. gada 25. augusta līdz 16.septembrim var iepazīties:

· Interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17924 un https://www.akniste.lv/pasvaldiba/akualitates/;

· klātienē Aknīstes novada pašvaldībā (Skolas ielā 7, Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā)

Rakstiski priekšlikumi par plānojuma otro redakciju un Vides pārskata projektu iesniedzami līdz 2020. gada 16.septembrim:

· klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),

· sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs 14.09.2020.),

· sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: akniste@akniste.lv,

· ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas "Teritorijas attīstības plānošana" starpniecību

Aknīstes novada teritorijas plānojumu izstrādā Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma vajadzībām izveidotā darba grupa sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA "Reģionālie projekti".

Aknīstes novada teritorijas plānojuma otrās redakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2020. gada 8. septembrī plkst. 17.30 Aknīstes novada domes telpās, Skolas ielā 7, Aknīstē.

Aicinām aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīties ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu un sniegt savus priekšlikumus.

Papildu informācija pie Aknīstes novada telpiskās attīstības plānotājas Santas Šmites: tālrunis+37128612924,e-pasts: santa.smite@akniste.lv un novada mājaslapā www.akniste.lv, sadaļā "Pašvaldība - Aktualitātes".

Pielikumi: https://failiem.lv/u/ewjgn6zf

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Grafiskā daļa

3. Paskaidrojuma raksts

4. Vides pārskats

5. Cita sadaļa