AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte

 Publiskā informācija par Pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte" (avots: Valsts izglītības informācijas sistēma)

Adrese: Skolas ielā 16, Aknīste, Jēkabpils raj., LV- 5208
Vadītāja:  Rima Bludze, tel. 5236603

Iestādes sāka darboties 1985. gadā.

Strādājam pēc Vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas, kuru licencējusi IZM.
Darbojas 4 grupas ar latviešu mācību valodu, kuras apmeklē 64 bērni no 1,5 līdz 7 gadiem.
Mācību procesu nodrošina 8 pirmsskolas skolotājas. Iestādes sekmīgu darbību palīdz nodrošināt 13 tehniskā personāla darbinieki.
 Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē tiek organizēti pārdomāti un jautri pasākumi. Organizējam sporta pasākumus gan bērniem, gan bērniem kopā ar vecākiem. iestudējam dažādas teātra izrādes, kurās piedalās arī vecāki būdami gan kā aktieri, gan skatītāji. Veidojam koncertprogrammas, kuras izrādīt braucam uz kaimiņu pagastu skolām un pirmsskolas iestādēm. Organizējam Miķeļdienas, Lieldienas, Meteņus un citus pasākumus, kuros bērni iepazīstas ar tautas tradīcijām, ticējumiem un rituāliem. Sešgadīgajiem bērniem ir iespēja apgūt pirmās iemaņas darbā ar datoru.

Šogad iecerēts ieviest smilšu terapijas kursu bērniem ar saskarsmes, uztveres un valodas problēmām. Šim nolūkam ir izstrādāti metodiskie materiāli un sagatavots didaktiskais materiāls, apmeklēti kursi.

Tā kā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” izmanto tikai vienu ēkas korpusu, tad otrajā korpusā ir bibliotēka un mākslas skola. Pirmskolēniem  ir iespēja apmeklēt gan bibliotēku, gan pilnveidot savas mākslinieciskās dotības mākslas skolā. Esam iekļāvušies atbalsta programmā „Skolas piens” – katrs bērns vienreiz dienā saņem krūzīti piena par brīvu.

Šogad tika atbalstīts un piešķirts finansējums projektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” renovācijas darbi”. Tagad ēkai ir jauni logi un ārdurvis. Esam sākuši veco mēbeļu nomaiņu. Pirmsskolas izglītības iestādē ir bagāta metodisko materiālu bāze.

Patreiz notiek intensīvi laukumu labiekārtošanas darbi, arī vecās nolietojušās nojumītes pakāpeniski tiek nomainītas pret jaunām.

Mums ir :

  • labvēlīga, saprotoša attieksme,
  • attīstoša, gaumīga vide,
  • pedagogi, kuri uz katru bērnu skatās ar mīlestību, cerībām un cieņu,
  • garšīgi ēdieni,
  • medicīniskā uzraudzība.

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums. 2019. gads

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums. 2018. gads

 

3 gadīgie bērni apgūst praktiskās iemaņas

Šodien par kārtību grupā rūpējas Krišjānis, tikmēr pārējie aizrautīgi spēlē galda spēles.

 

Pat divatā nav vienkārši salikt attēlu no gabaliņiem.

Mūs rudenī jau gaida skola, tādēļ spēlēm laika atliek arvien mazāk.

Piecgadīgie un sešgadīgie bērni piedalās rajona sporta sacensībās. Arī Janča mamma devusies palīgā.

Smilšukastē katrs domā un stāsta savu pasaku, mācās klausīties un sadarboties.

Ekskursijā aitu fermā.

Dzejoļu konkursā piedalās gan lieli, gan mazi.