Paziņojums par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” tarifa projektu

SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.45403005369, juridiskā adrese:„Akācijas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218, 2010.gada 9.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK 12.05.2010 Padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums( %)

ūdensapgāde

0.39

0.50

28

kanalizācija

0.70

0.84

20

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2011.gada 1.aprīli.

Ūdensapgādes tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdens patēriņa samazināšanos, ar materiālu izmaksu, elektroenerģijas un vides stāvokļa kontroles izmaksu palielināšanos.

Kanalizācijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu nolietojuma palielināšanos, kā arī elektroenerģijas un materiālu izmaksu palielināšanos.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Aknīstes novada Gārsenes pagasta „Akācijās”, iepriekš sazinoties ar SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locekli Jāni Bondaru pa tālruni 26389739.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, Aknīstes novada Gārsenes pagasta „Akācijās”, e-pasts gkp2008@inbox.lv , faksa Nr. 65229616, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē Daugavpils, Ģimnāzijas ielā 16, e-pasta adrese: ludmila.krivina@sprk.gov.lv), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.