Paziņojums par AS “Latvijas valsts meži” paredzētās darbības akceptēšanu

Paziņojums par AS “Latvijas valsts meži” paredzētās darbības akceptēšanu

Aknīstes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 24.oktobrī ir pieņemts lēmums (protokols Nr.13;21) “Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana” Aknīstes novada Lielajā Aknīstes purvā akceptēšanu” (sk. dok.)

Akceptētas paredzētās darbības kūdras ieguves paplašināšanai Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamā īpašuma „Lielais Aknīstes purvs“ ar kadastra Nr.5625 002 0111 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075 daļā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 5615 002 0075 8004, platība 61,5 ha) atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 17.septembra atzinumam Nr.5-04/13, Kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam (sk. mājaslapu) un ievērojot normatīvo aktu prasības.
 
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta2. daļu un Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 17. septembra atzinumu Nr.5-04/13 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguvei (kūdras ieguves lauku paplašināšanai) kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs”, Aknīstes novada Aknīstes pagastā” .
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2017.gada 28.novembra līdz 29.decembrim, sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 7.decembrī. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumu priekšlikumi ir iekļauti ziņojumā (sk.dok.).
 
Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā plānotie pasākumi, kā arī ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.5-04/13 (17.09.2018.) ietvertie nosacījumi.
 
Ar lēmumu(sk. dok.) un Vides pārraudzības valsts biroja ziņojumu (sk. dok.) var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv.
 
Telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite
Mob.tel.+37128612927
Epasts: santa.smite@akniste.lv