AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

(apstiprināta 23.10.2019. domes sēdē (prot. Nr.12, 5.#)

Antra Aldiņa – komisijas priekšsēdētāja

Jānis Gavars – kom.pr-tāja vietnieks

Ilze Ieleja

Kristaps Žubeckis

Ingrīda Vendele

Skaidrīte Pudāne

Inārs Čāmāns

Protokoliste Ināra Buiķe