AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izsoles

984283140

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

“Meži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1. kvartāla 3. nogabals, 0,67 ha platībā (kailcirte).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 3290 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 329,00 reģistrācijas nodeva – EUR 14,23.

Izsole notiks 2020.gada 7.jūlijā plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 3. jūlijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2020.gada 1.jūnija. Augstākās nosolītās izsoles objekta cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

Apliecinājums koku ciršanai


Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

“Meži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1. kvartāla 31.nogabals, 0,97 ha platībā (kailcirte).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 6430 (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 643,00 reģistrācijas nodeva – EUR 14,23.

Izsole notiks 2020.gada 7.jūlijā plkst.11.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 3. jūlijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2020.gada 1.jūnija. Augstākās nosolītās izsoles objekta cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

Apliecinājums koku ciršanai

Zemes nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldība organizē nomas tiesību izsoles 2020.gada 16.aprīlī Aknīstes novada pašvaldības telpās Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2020.gada 14.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28717855.

Īpašums

Zemes vienības kadastra numurs

Platība, ha

Nomas tiesību izsoles sākumcena

EUR/gadā

Izsoles laiks

Gārsenes pagasts

56620030125

1.2

72.00

16.04.2020. plkst.11:00

Gārsenes pagasts

56620020132

3.5

210.00

16.04.2020. plkst.13:00

Gārsenes pagasts

56620020119

1.0

60.00

16.04.2020. plkst.13:30

Gārsenes pagasts

56620020162

7.5320

452.00

16.04.2020. plkst.14:00

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2020 (56620030125)

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2020 (56620020132)

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2020 (56620020119)

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2020 (56620020162)


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

“Krogs”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030264, kas sastāv no dzīvojamās mājas 355,7 m2 platībā un zemes gabala 0,2064 ha platībā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1040,00 (viens tūkstotis četrdesmit euro 00 centi).

 

Izsole notiks 2020.gada 8.maijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2020.gada 6.maijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28717855.

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2020


Aknīstes novada pašvaldība pārdod  atklātā mutiskā izsolē  nekustamos īpašumus: