AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izsoles

984283140

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

“Klimaņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440040278, ar kopējo platību 0,3890 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1148.00 (Viens tūkstotis viens simts četrdesmit astoņi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 114.80. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 03.06.2021. plkst.13:00 līdz 23.06.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 03.06.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.07.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Krasta ielā 21C, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010298, kopējā platība 0,4293 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2373.00 (Divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 237.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi.

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rozentāli”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250040204, kadastra apzīmējums 56250040289, ar kopējo platību 1.13 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2673.00 (Divi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 267.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.15:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Paliena”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250040298, kadastra apzīmējums 56250040296, ar kopējo platību 9,02 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 20 913.00 (Divdesmit tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 2091.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Amatnieku iela 5A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010290, kadastra apzīmējums 56050010290, ar kopējo platību 0,1632 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1558.00 (Viens tūkstotis pieci simti piecdesmit astoņi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 155.80, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.jūlijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi.

Pieteikums izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Sudmaliņas”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250070261, kadastra apzīmējums 56250070201, ar kopējo platību 0,38 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1473.00 (Viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 147.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.jūlijā plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi.

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Krasta iela 21D, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010299, kopējā platība 0,6118 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 3153.00 (Trīs tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 315.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Zaļā iela 3A, Aknīste, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010424, kopējā platība 0,4293 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 3123.00 (Trīs tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 312.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

 

Izsole notiks 2021.gada 7.jūlijā plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620040046, 6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals 6,04 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 263,69 m3.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 6483.00 (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 648.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

 MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabals 9,07 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 290,65 m3.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 9603.00 (deviņi tūkstoši seši simti trīs euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 960.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmu pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030198, 1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.nogabals, 20,84 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 607,54 m3.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 13 286.00 (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro 00 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 1328.60 reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 100.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, vai elektroniski akniste@akniste.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030297, 0,5869 ha platībā. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 2561.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

dzīvokli “Navicki”-5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000004, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 56250040294001) un zemes (kadastra apzīmējums 56250040294).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 300.00 EUR (trīs simti euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 30.00. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

dzīvokli “Navicki”-6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2 , kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 56250040294001) un zemes (kadastra apzīmējums 56250040294).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 340.00 EUR (trīs simti četrdesmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 34.00. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

Augšzemes ielā 34, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010280, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56050010280001, ar kopējo platību 281,5 m2 , būves (kadastra apzīmējums 56050010280002) un zemes ar kopējo platību 0,1220 ha (kadastra apzīmējums 56050010280).

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 180.00. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021. plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Teiksmas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440040002, kopējā platība 1,79 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 5588.00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 558.80, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Spodriņu kūts”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620050065, kopējā platība 2,3 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 4284.00 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 428.40, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

 

Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620050079, kopējā platība 0,2 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 914.00 EUR (deviņi simti četrpadsmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 91.40, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Jaunsilaine”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620010148, kopējā platība 3,23 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 4106.00 EUR (četri tūkstoši viens simts seši euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 410.60, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst.14:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Klimaņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440040278, kopējā platība 0,3890 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1148.00 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit astoņi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 114.80, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

 

Izsole notiks 2021.gada 11.maijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 7.maijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums_izsolei

Zemes nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldība organizē nomas tiesību izsoles 2021.gada 13.aprīlī Aknīstes novada pašvaldības telpās Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.


Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 9.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 25436558.

Īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības nosaukums, kadastra apzīmējums

Platība, ha

Nomas tiesību izsoles sākumcena

EUR/gadā

Izsoles laiks

Aknīstes pagasts

56250040220

“Pasusēja”

56250040316

2.0

120.00 +PVN

13.04.2021. plkst.10:00

Aknīstes pagasts

56250030046

“Ulasu ceļš”

56250030042

5.8

348.00 +PVN

13.04.2021. plkst.11:00

Aknīstes pagasts

56250030046

56250060048

3.6

216.00 +PVN

13.04.2021. plkst.13:00


Pieteikums_izsolei

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI "Pasusēja"

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI "Ulasu ceļš"

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Kadastra NR. 56250060048


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010293, kopējā platība 3368 m2. Uz zemes gabala atrodas nevienam nepiederošas ēkas.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2461,00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 246.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv

 Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei  


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030289, kopējā platība 1,3 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2761.00 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 276.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.14:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei  


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā otrās kārtas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297, kopējā platība 0,5869 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2561,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei  


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā otrās kārtas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030129, kopējā platība 0,7342 ha. Uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2561,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteilkums izsolei  


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010293, kopējā platība 3368 m2. Uz zemes gabala atrodas nevienam nepiederošas ēkas.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2461,00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 246.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.februārī plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 5.februārim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi 

Pieteikums_izsolei


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Ganiņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56250080051, kopējā platība 2,55 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 4061,00 (četri tūkstoši sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 406.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.februārī plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 5.februārim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi 

Pieteikums_izsolei


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297, kopējā platība 0,5869 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2561,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

 

Izsole notiks 2021.gada 9.februārī plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 5.februārim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi 

Pieteikums_izsolei


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030129, kopējā platība 0,7342 ha. Uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2561,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 256.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 9.februārī plkst.14:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 5.februārim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 28717855. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi 

Pieteikums_izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

 

vienistabas dzīvokli Augšzemes iela 8-1, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 255/2415 domājamās daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi 56050010259001, 56050010259002 un zemes, kadastra apzīmējums 56050010259.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 441.00 (četri simti četrdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 44.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.janvārim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

divistabu dzīvokli Augšzemes iela 8-2, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 340/2415 domājamās daļas no būvēm, kadastra apzīmējums 56050010259001, 56050010259002 un zemes, kadastra apzīmējums 56050010259.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 491.00 (četri simti deviņdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 49.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.janvārim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Straumēni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620010108, ar kopējo platību 0,7 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1711.00 (viens tūkstotis septiņi simti vienpadsmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 171.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

 

Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī plkst.14:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 4.janvārim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

divistabu dzīvoklis “Navicki”-5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000004, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56250040294001 un zemes, kadastra apzīmējums 56250040294.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 300.00 (trīs simti euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 30.00, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2020.gada 8.decembrī plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2020.gada 4.decembrim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

 Izsoles noteikumi


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

divistabu dzīvoklis “Navicki”-6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas un zemes, kadastra apzīmējums 56250040294.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 340.00 (trīs simti četrdesmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 34.00, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2020.gada 8.decembrī plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2020.gada 4.decembrim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabals Skolas iela 32A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010509, ar kopējo platību 0,2417 ha.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 3871.00 (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 387.10, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2020.gada 8.decembrī plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2020.gada 4.decembrim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteik