AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašdarbības kolektīvi

Aknīstes amatierteātris

Amatieru teātra dalībnieki uz pirmo tikšanos ar režisori Ainu Deksni sanāca 2001.gada oktobrī un bija skaidrs, ka Aknīstē teātris BŪS! 2006. gadā amatierteātra vadību sāk Veronika Papaurele. Kolektīvs iestudē latviešu dramaturgu darbus, vairāk komēdijas, bet ir izmēģināti spēki arī kam nopietnākam.

Pa šiem gadiem teātris kļuvis atpazīstamāks, ieguvis draugus un atbalstītājus daudzviet. Katru gadu piedalās dažādu līmeņu skatēs, gūstot labus rezultātus, kā arī ar savām izrādēm uzstājies Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētkos Rīgā, etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Svarīgs notikums pavasarī ir Teātra diena Aknīstes novadā, reizi četros gados piedalās amatierteātru salidojumos, kas notiek dažādās Latvijas vietās. Tā ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, ieskatu citu amatierteātru darbībā, parādīt savu veikumu un saņemt novērtējumu, kā arī rast jaunus draugus.

Mūsu kolektīvam galvenais ir, lai kopā izlolotais rezultāts – izrāde – sniegtu gandarījuma sajūtu gan katram aktierim, par labi paveiktu darbu, gan prieku skatītājam. Lai redzētais un pārdzīvotais izrādes laikā mudinātu skatītāju domāt, vērtēt un raisītu viņā pozitīvas emocijas.

Kolektīva sastāvs mainās atkarībā no iestudētās lugas personāžiem, bet pamatsastāvs ir stabils un nemainīgs!


Asares amatierteātris

Asares amatierteātris uzsācis darbību 2012.gada oktobrī. Kopš 2017.gada septembra ir mainījies pārsvarā viss dalībnieku sastāvs. Kā arī teātri sāk vadīt režisore Laura Traine. Teātris tiek arī pie sava nosaukuma “Ķēdes reakcija”. Aktīvi piedalamies novada rīkotajos pasākumos. Vienmēr cenšamies pārsteigt skatītājus ar ko jaunu, nebijušu. Tāpēc iestudējam un priecējam skatītājus ar pašas režisores izdomātiem skečiem un lugām. Asares amatierteātrī darbojas paši dzīvespriecīgākie aktieri: Anita Skomorohova, Inita Zalaka, Kristīne Daģe, Aigars Daģis, Ainis Čāmāns, Megija Nikitova, Elīna Makovecka, Lilija Latvele un režisore Laura Traine.


Sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”

Sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika” dibināts 1998.gadā. Kolektīva pirmās vadītājas bija Kristīne Vanaga (Deksne) un Irita Evans (Skudra), bet kopš 2000. gada ansambli vada Viola Jasmane. Ansamblī pastāvīgi dzied 8 līdz 10 dalībnieces bez muzikālās izglītības. Ansambļa tapšanas brīdi klāt bija Anda Nikolajeva, bet nosaukuma “Viotonika” devēja - ansambļa krustmāte – ir Lāsma Prande.

Dziedošais kolektīvs piedalās novada, starpnovadu, Republikas pasākumos, dzied dievnamos (arī Baznīcu naktī), Svecīšu vakaros kapsētās, Valsts svētku koncertos, tradicionālajos gadskārtu svētkos, labdarības pasākumos, pieminot kritušos un represētos, kā arī Veco ļaužu namos un Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

Kopā ar citiem novada pašdarbniekiem “Viotonika” piedalās Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”. Kolektīvs regulāri veiksmīgi uzstājies Latvijas Nacionālā Kultūras centra un Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas rīkotajās vokālo ansambļu skatēs, kur “Viotonika” ir dziedājusi arī otrajā kārtā.

Iepriecināti klausītāji ne tikai Aknīstes novadā, bet arī Subatē, Rubeņos, Ritē, Daugavpilī, Rīgā, Rokišķos un citur.

Ansambļa repertuārā ir gan latviešu tautasdziesmu apdares a capella, gan garīgā mūzika, dažādu laikmetu un žanru, klasiķu un mūsdienu komponistu vokālā mūzika.

Kolektīvs kopīgi veido repertuāru, vizuālo tēlu. Ekskursijas, koncertu apmeklējumi, draudzības vakari ar citiem ansambļiem, pašdarbnieku atpūtas balles vēl vairāk saliedē ansambli. Tiek izmantota katra iespēja pilnveidot savas vokālās prasmes.


Sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”

Gārsenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas” darbojās jau vairāk kā 15 gadus. Ilggadēja ansambļa vadītāja: Marija Miglāne. Kopš 2016. gada ansambli vada Madara Ozoliņa.

Kolektīvā dzied 7 dalībnieces bez muzikālās izglītības.

Ansamblis piedalās Aknīstes novada svētkos, Gārsenes un Asares pagasta pasākumos, Jāņu/Līgo svētkos, 18.novembra pasākumos, Ziemassvētku koncertos u.c.

Kolektīvs katru gadu veiksmīgi piedalās LNKC un LVAA rīkotajās vokālo ansambļu skatēs.

Vadītāja veiksmīgi izvēlas repertuāru katrai dalībnieces balsij, lai kopumā ansamblis skanētu lieliski. Tās ir sirdij tuvas dziesmas un tautas dziesmas par mīlestību, laimi un dabas skaistumu. Repertuārā ir iekļautas R. Paula, I. Kalniņa, Z. Liepiņa, G. Rača u.c. komponistu dziesmas. Dzīvesprieks, mīlestība un dziesma vieno ansambli skaistiem un jauniem koncertiem.

Raksturojot ansambļa „Gārsas” dalībnieces – viņas ir enerģijas pārpilnas, ar labu humora izjūtu un māku priecāties.

Dziedāšana – sirdslieta, dzīvesveids…


Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs „Ieleja”

Tautas deju kolektīvs ”Ieleja” dibināts 2000. gadā. Nosaukums “Ieleja” cēlies no vietas, kurā Aknīste atrodas- starp diviem pauguriem- ielejā. 2020. gadā kolektīva sastāvā ir 19 dejotāji. Kolektīva ”Ieleja” vadītājs ir Aivars Ielejs. Deju kolektīvs piedalās skatēs valsts mērogā, sniedz koncertus novada un ārpus novada pasākumos, piedalās dažādos sadančos. Piedalījās arī Aknīstes sadraudzības pilsētas Białogardas kultūras nedēļā Polijā. Kolektīvs piedalās Vislatvijas Dziesmu un deju svētkos. ”Patiešām mēs esam kā liela draudzīga ģimene”- atzīst dejotāji. Draudzības saites tiek stiprinātas arī ikgadējās ekskursijās, pašdarbnieku vakaros un mēģinājumos. Kolektīvs vienmēr gaida jaunus dalībniekus, lai varētu atjaunot un uzlabot kolektīva sastāvu.


Asares kultūras nama līnijdeju kolektīvs.

Kolektīvs izveidojās 2016. gada rudenī. Šobrīd kolektīva sastāvā ir 8 dalībnieces. Kolektīva vadītāja ir Inga Kraševska. Repertuārā vairāki desmiti dažādu stilu līnijdeju.

Esam piedalījušās vairāku līnijdeju kolektīvu sadančos Biržos, Subatē, Jēkabpilī. 2020.g. janvārī bija gods pārstāvēt savu novadu Baložos, kur kolektīvs uzstājās ar priekšnesumu “ Senjoru kauss 2019 ”sacensībās. Ik gadu piedalāmies dažādos pasākumos: Aknīstes novada svētku koncertā, pašdarbnieku labdarības koncertos, Līgo vakara koncertā, Ancenes ielas svētkos, Rubeņu pavasara koncertā “Raibais karuselis”, vairākos Subatē rīkotos pasākumos. Labprāt atsaucamies uz ielūgumiem iepriecināt pansionātu ļaudis. Esam bijušas Aknīstes APNS, Dvietes pansionātā. Ne tikai dejojam, bet arī uzstājamies ar dziesmām, priekšnesumos iesaistot arī savu ģimeņu locekļus.

Pa šiem gadiem esam kļuvušas par draudzīgo kolektīvu un darbīgu komandu. Pateicoties Aknīstes novada pašvaldības atbalstam mums ir iespēja būt kopā ne vien meģinājumos un koncertos, bet arī ikgadējās ekskursijās.


Pašdarbības interešu pulciņš - Zumbas grupa

Zumbas grupa, Smaidas Zaičenkovas vadībā, sāka darboties 2019.gada jūnijā. Tajā iesaistījušās dalībnieces, kam patīk dejot, sportot, vingrot. Kustības Zumbā apvieno visas šīs aktivitātes. Grupas dalībnieces tiekas vienreiz vai divreiz nedēļā, lai aktīvā kustībā labi pavadītu laiku un nodarbības beigās būtu ar slapjām mugurām. Latino ritmi un cita pasaules mūzika liek kājām pašām kustēties, kas visu procesu padara daudz aizraujošāku un izklaidējošāku.

Jau 2019.gada jūlijā zumbas grupa piedalījās Aknīstes novada svētku koncertā. Kopā ar Aknīstes BJC dejotājiem tapa dejas priekšnesums. 2019.gadā zumbas dalībnieces piedalijās nodarbībā pie Līvas Ozoliņas.

Dalībnieces vieno kopā būšana, pozitīvu emociju meklējumi, aktīva kustība, kā arī izpratne, ka enerģiskas dejošanas laikā, iespējams atbrīvoties no stresa un rūpēm. Pēc nodarbības ir patīkams nogurums un nākamajā dienā ķermenis jūtas atjaunots.

Zumbas nodarbībā var pievienoties jebkurš un jebkādā vecumā. Nodarbība paredzēta ikvienam dejot gribētājam bez iepriekšējas pieredzes. Dalībniecēm, kas iesaistās pašdarbības interešu pulciņā - Zumbas grupā - nav obligāti jāuzstājas publikas priekšā. Līdzi jāņem ērts apģērbs, sporta apavi un ūdens pudelīte, bet, pats galvenais, labs noskaņojums!