Parakstīta vienošanās par ūdenssaimniecības attīstību Ancenes ciemā

Parakstīta vienošanās par ūdenssaimniecības attīstību Ancenes ciemā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                                      

Parakstīta vienošanās par ūdenssaimniecības attīstību Ancenes ciemā

 2010.gada 03.decembrī.   

                   

Šī gada 02.decembrī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035) īstenošanu. Projekts tiek īstenots aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta īstenošanas termiņs ir 12 mēneši.

Projektā paredzēts veikt ūdensvada  rekonstrukciju Asares pagasta Ancenes ciemā 1052 m kopgarumā, izbūvēt 20 ūdensmērītāju akas, rekonstruēt kanalizācijas spiedvadu, izbūvēt kanalizācijas kolektoru 190 m un rekonstruēt kanalizācijas kolektoru 35 m, izbūvēt 3 notekūdeņu dūņu uzkrāšanas tilpnes, rekonstruēt esošo dzeramā ūdens atdzelžošanas sistēmu un ūdenstorni.

Projekta kopējās izmaksas – LVL 207 077,92, no tām  attiecināmās izmaksas – LVL 171 138,78, no kurām 85%, nepārsniedzot LVL 145 467,96, sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta realizācija, rekonstruējot ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes ciemā,  nodrošinās iedzīvotājiem likumdošanā noteikto dzeramā ūdens kvalitāti, racionālu ūdens resursu izmantošanu,  samazinās vides piesārņojuma risku.

Informāciju sagatavoja I.Cālīte,

Aknīstes novada pašvaldības plānošanas speciāliste.