Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā

Ikviens Aknīstes novada iedzīvotājs ir atkritumu radītājs, savukārt atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela , no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Mēs ikviens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu. Atbilstoši Latvijas likumdošanai – Atkritumu apsaimniekošanas likumam (18.11.2010.), Par pašvaldībām (09.06.1994.) un Aknīstes novada Saistošajiem noteikumiem Nr.22. “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā” (23.11.2011.) par atkritumu apsaimniekošanu, ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam ir jābūt iesaistītam atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, attiecīgi jābūt slēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Aknīstes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju līdz 2019.gada 1.augustam un atgādina, ka

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM FIZISKĀM (JURIDISKĀM) PERSONĀM IR PAREDZĒTA ATBILDĪBA LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSĀ.

75.pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana.

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu-

Uzliek naudas sodu fiziskām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā-

uzliek naudas sodu fiziskām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskām personām – no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.