Par PII "Bitīte" darbību vasarā.

Par PII "Bitīte" darbību vasarā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Finanšu komitejas 20.05.2020. lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Curikova, V.Žukovskis, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

  1. Pārtraukt audzēkņu uzņemšanu Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” uz darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta laiku no 2020.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam.
  2. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2020.gada 3.augustu.