Par LEADER programmas atbalstīto projektu īstenošanu

Par LEADER programmas atbalstīto projektu īstenošanu

2011.gada 16.februārī

 

Aknīstes novada pašvaldība 2010.gadā biedrības „Lauku partnerība Sēlija” organizētajā 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākuma 413.„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā vietējās attīstības stratēģijas  „Lauki - vide, kur vērts dzīvot” īstenošanai  2010.gada maijā iesniedza 2 projektus 5.2. aktivitātē - „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide  sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Abi projekti saņēma partnerības un Lauku atbalsta dienesta akceptu to īstenošanai.

Projekts „Cilvēkiem un dabai” tika  iesniegts vietējās attīstības stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot” Rīcības plāna 3.rīcībā „Skaistākai un ērtākai dzīves videi” (Publiskās infrastruktūras uzlabošana sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai, aktivitāšu dažādošanai). Projekta pirmā daļa īstenota 2010.gada decembrī - ir iegādātas  5 pārvietojamās biotualetes un 2 roku mazgājamās sistēmas (iekārtas). Tualetes sezonas laikā pa vienai plānots izvietot  Asarē, Ancenē, Gārsenē, bet Aknīstē – 2. Roku mazgājamās sistēmas plānots izmantot lielu sabiedrisku pasākumu laikā Aknīstes estrādē vai vidusskolas stadionā, vai nometņu vajadzībām Gārsenes pamatskolā. Šo pamatlīdzekļu iegādes rezultātā gan novada iedzīvotājiem, gan pasākumu apmeklētājiem, gan tūristiem tiks uzlabota dzīves kvalitāte, sekmēts veselīgs dzīvesveids, tiks mazināts vides piesārņojums novadā.

Projekta otro daļu jāīsteno 2011.gadā, 6 mēnešus nodrošinot  0,2 strādnieka amata vienības tualešu un roku mazgājamo iekārtu apkopšanai.

Projekta kopējās izmaksas, ar PVN – Ls 3735,00, no tām Ls 3136,24 – attiecināmās izmaksas. Publiskais finansējums  no projekta attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības un Latvijas valsts līdzdalība 75% apmērā - tas ir Ls 2352,18, ko sedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekts Jauns iesākums kultūras dzīves attīstībai Asarē un novadā” tika iesniegts Rīcības plāna  8.rīcībā „Mantojums” (Atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai.

Projektā 2011.gada februārī tika  iegādāts  mēbeļu komplekts LAD programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” rekonstruētajam Asares kultūras namam, tajā skaitā 150 krēsli un galds skatītāju zālei, mēbeles mākslinieku kabinetam, 3 drēbju pakaramo statīvi. Projekta rezultātā tiek sniegts atbalsts tradicionālās kultūras un tradīciju kopšanai Asares pagastā un Aknīstes novadā, uzlabota kultūras pasākumu pieejamība, uzlabota iespēja iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta kopējās izmaksas, ar PVN – Ls 2456,05, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 2029,79, pieprasītais publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām – 75% jeb Ls 1522,34, šīs izmaksas sedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).