Par dižkoku apzināšanu Aknīstes novadā

Par dižkoku apzināšanu Aknīstes novadā

Aknīstes novadā tiek uzsākta dabas pieminekļu - dižkoku - apzīmēšana ar speciālu informatīvo zīmi aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai, līdz ar to lūdzam sniegt pašvaldībai informāciju par iespējamajiem dižkokiem, informējot par tiem pa tālruni 65237760, mutiski pašvaldības domē 10.kabinetā vai epastā uz adresi akniste@akniste.lv

2010.gadā tika apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kuros valsts aizsargājamajiem dižkokiem noteikti mazāki apkārtmēri, kā brīdī, kad tika izstrādāti novada administratīvo teritoriju teritorijas plānojumi un attīstības programmas (2003.-2008.gads) - skatīt pievienotajā tabulā. Līdz ar to novadā varētu būt vairāk dižkoku, kā ir uzskaitīti plānošanas dokumentos.
Zemju īpašnieki tiek lūgti informēt pašvaldību par ievērojama izmēra kokiem, kuri pēc apmērīšanas varētu tikt uzskaitīti kā dižkoki. Lai gan dižkoka apsaimniekošana īpašniekam uzliek zināmus pienākumus, jāatceras, ka jaunajā plānošanas periodā, saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums lauksaimniecībā izmantojamajai zemei par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Zaļināšanas pasākumos jānodrošina noteiktu ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas un/vai uzturēšanas pasākumi, un dižkoki, dižakmeņi, alejas tiek ieskaitīti zaļināšanas platībā un aizsargājami saskaņā ar vides tiesību aktiem.
MK noteikumos Nr.264 noteikts:

 

8. Dabas pieminekļi
38. Šīs nodaļas prasības attiecas uz šādiem dabas pieminekļiem:
38.2. aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem izmēriem) un teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);
38.3. aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem;
38.4. aizsargājamām alejām.

 

8.2. Aizsargājamie koki

 

44. Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:
44.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija;
44.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;
44.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu;
44.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.
45. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām).
46. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.
47. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki