Notiks dzīvokļu izsole

Notiks dzīvokļu izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

Miera iela 1, dzīvoklis Nr.12, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 0016, ar platību 71,3 m2, kas sastāv no 713/14564 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 4200, nodrošinājuma apmērs – EUR 420, reģistrācijas nodeva – EUR 14,22. Pirmpirkuma tiesību nav.
Izsole notiks 2014.gada 24.novembrīplkst.11.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2014.gada 21.novembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu
iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2014.gada 22.oktobra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.
Aknīstes novada pašvaldība izsola īres tiesības pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam (dzīvoklim):
Dimanti – 13, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV - 5218, ar platību 91,7 m2. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā īres maksa gadā EUR 176,04, Īres maksas paaugstinājuma solis izsoles gaitā: EUR 17,60
Izsole notiks 2014.gada 10.novembrīplkst.11.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2014.gada 7.novembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2014.gada 22.oktobra.