Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai

 
Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”*, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.).
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns dažādu faktoru dēļ, turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.
Viena no “PuMPuRS” projekta aktivitātēm ir neformālās izglītības jaunatnes organizāciju projekti. Projekta gaitā ir paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Aknīstes novada pašvaldība jau šobrīd ir ieguvusi finansējumu realizēt šo projektu. Tādēļ 2018. gada rudenī pašvaldība aicināja jauniešu organizācijas iesniegt projektu pieteikumus jauniešu iniciatīvas projektu konkursā. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.
Konkurss ir noslēdzies. Tā uzvarētājs ir biedrība „Piedzīvojuma gars” no Rīgas ar projektu „Klases spēks - Aknīste”. Projekta ilgums būs četri mēneši: 1.augusts - 1.decembris 2019.g. Konkursa ietvaros uzvarētājs ir ieguvis 4600 eiro no projektam paredzētā finansējuma savas idejas īstenošanai.
Projekta laikā tiks strādāts ar 13-19 gadus veciem jauniešiem, lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un iegūtu iemaņas, zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā katrai grupai individuāli tiks izveidoti četri saliedēšanas pasākumi. Katram pasākumam būs sava tematika. Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.
Šo saliedēšanās pasākumu laikā jauniešiem būs iespēja apgūt: mani komunikācijas stili, mana loma grupā, komandā, klasē, nevardarbīga komunikācija; līderības stili un kāda veida līderis esmu es pats/pati, sadarbības un iekļaušanas veidi; radošās domāšanas tehnikas u.c.
Mērķis šiem pasākumiem ir panākt saliedētu, iekļaujošu un atbalstošu klasi, jo šāds kolektīvs var palīdzēt mācībās, kā arī dot motivāciju nākt uz skolu. Tādējādi riska grupas jauniešiem skolas apmeklējums var kļūt par atbalsta punktu, nevis papildus slogu.
Biedrība „Piedzīvojuma gars” aktīvi darbojas jau 7 gadus, kuru laikā uzkrāta pieredze darbā ar dažādu sociālo grupu jauniešiem, popularizējot un pilnveidojot pieredzes piedzīvojumu izglītību kā metodi. Izstrādāti apmācību materiāli, radīti jauni uzdevumi, attīstīta tehniskā nodrošinājuma bāze, lai varētu iesaistīt arvien vairāk jauniešus. Biedrība ir organizējusi dažādus pasākumus: pārgājienus, klašu saliedēšanas programmas, jauniešu ar īpašām vajadzībām nometnes, laivu braucienus, spēles un turnīrus, līderības apmācības LEC (Love Every Challenge) un jaunizveidoto programmu ROC (Results of Curiosity), āra dzīves instruktoru apmācības, Tree House nometnes, stāstu vakarus, izaicinājumu dienas, starptautiskus projektus. Vairāk informācijas: www.piedzivojumagars.lv.
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
 
Informāciju sagatavoja:
projekta pašvaldības koordinatore
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel.: +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv