Nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsole

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 2013.gada 24.aprīļa (protokols Nr.6, 21.#) sēdes lēmumu Aknīstes novada dome nolēma2013.gada 23.maijā plkst.13:00 izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem (zemes gabali bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme saskaņā ar izsoles noteikumiem Nr.02/2013„Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu nomas tiesību iegūšanu ”.

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē var pieteikties, saņemt sīkāku informāciju par nomas objektu Aknīstes novada pašvaldībā no 2013.gada 29.aprīļa līdz 2013.gada 20.maijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar nomas objekta izsoles noteikumiem mājas lapā www.akniste.lv un Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
 
Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu:
 
Kadastra Nr.5625 005 0144
Kadastra Nr.5625 0010156
Kadastra Nr.5625 005 0122
Nosaukums
Luksti, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads
Pagasta zeme, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads
Pagasta zeme, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Kopplatība (ha)
34,9
10,8
10,3
t.sk. lauksaimniec. izm. zeme (ha)
32,1
10,7
9,9
Nosacītā nomas maksa gadā (1,5% gadā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības)
Ls 111,17
Ls 36,96
Ls 34,32
Nomas maksas paaugstinājuma solis izsoles gaitā
Ls 6,00
Ls 2,00
Ls 2,00
Nomas līguma termiņš (gados)
10
10
10
Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Nav
Nav
Nav
Tiesības apbūvēt zemes gabalu
Nav
Nav
Nav

IZSOLES NOTEIKUMI