AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Lauku partnerība Sēlija

Aktualitātes

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” darbības raksturojums

Darbības mērķi :

 • Veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā;
 • Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Darbības uzdevumi:

 • Atbalstīt interešu grupu veidošanos un biedrību dibināšanu.
 • Sniegt konsultācijas ieceru īstenošanā.
 • Nodrošināt koordinējošās funkcijas starp visām iesaistītajām sabiedrības grupām.
 • Organizēt kopīgus pasākumus, apmācības, diskusiju grupas, interešu apzināšanas un pieredzes apmaiņas aktivitātes.
 • Pārstāvēt biedru intereses novadu un valsts līmenī.

Darbības teritorija:

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” dibināta 2004. gada 29. oktobrī Aknīstē.

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” ir atvērta sabiedriska organizācija, kas apvieno bijušā Jēkabpils rajona teritorijā esošās 5 pašvaldības, 42 biedrības un 10 uzņēmējus lauku iedzīvotāju sadarbības un aktivitāšu veicināšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

ES LEADER programmas īstenošana 2007-2013:

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” ir īstenojusi savu attīstības plānu 2007.-2013.gadam, apgūstot šim mērķim piešķirto lauku attīstībai paredzēto ES LEADER programmas finansējumu - EUR 889311,64.

Reizi gadā partnerība izsludināja projektu konkursu, kurā biedrības, uzņēmēji un pašvaldības varēja iesniegt projektu pieteikumus savu ideju īstenošanai attīstības plānā paredzētajās rīcībās.

 • Īstenots 121 projekts 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
  Apvienotā rīcība "Drauga roka izaugsmei" - atbalsts dažāda rakstura pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmējdarbības dažādošanai, vietējo resursu inovatīvai izmantošanai, perspektīvu darba vietu radīšanai) – EUR 179926.40
  Apvienotā rīcība „Lauku dzīvesziņa - skaistākai un ērtākai dzīves videi" - atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai, publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanai, aktivitāšudažādošanai – EUR 180945.17
  Apvienotā rīcība "Veselība un sports - saudzē sevi un vidi" - atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai – EUR 243860.44
  Rīcība "Sabiedrisko centru attīstība" - atbalsts sabiedriskās dzīves veicināšanai – EUR 130206,2
  Rīcība "Mantojums" - atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai – EUR 102170,92
 • Īstenoti 10 zemnieku saimniecību projekti 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (atbalsts mājražošanas attīstībai):

Rīcība " Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, iepakošana" – EUR 52202,51

Partnerība ir uzsākusi attīstības plāna – stratēģijas – izstrādi jaunajam attīstības periodam 2013- 2020. Plāna izstrāde balstīsies uz partnerības teritorijā dzīvojošo lauku iedzīvotāju vietējo vajadzību izpēti un analīzi, iekļaujot īstenoto LEADER projektu ieviesēju, semināru un aptauju dalībnieku izteiktās nākotnes ieceres.

"LP SĒLIJA" DALĪBORGANIZĀCIJAS