Latvijas 93. gadadienas pasākumu norise Aknīstes novadā

Latvijas 93. gadadienas pasākumu norise Aknīstes novadā

17. novembrī Latvijas 93. gadadienas priešvakarā Aknīstes novadā notika vairāki pasākumi.Jau no rīta Aknīstes vidusskolā notika svētkiem veltīts pasākums. Skolēnus uzrunāja un apsveica  Aknīstes vidusskolas direktors Jānis Ķipāns. Direktora vietnieks Aivars Ielejs pasniedza aktīvākajiem skolēniem diplomus par sasniegumiem sportā, par piedalīšanos projektos.  Svinīgi tika ienests Zaļais karogs, kuru piešķīra par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē.  .Aknīstes vidusskola ieguvusi arī starptautisko Ekoskolas nosaukumu. Pasākumā piedalījās Aknīstes novada priekšsēdētāja Ingrīda Vendele. Pēc tam sekoja koncerts, kurā tika lasīta dzeja un skandētās dziesmas par  mūsu Latviju.

Pasākuma foto  galerijā http://www.akniste.lv/?id=208&in=galery&gal_id=92

Arī PII "Bitīte" notika pasākums veltīts Latvijas dzimšanas dienai.Šajā svētku reizē  paldies teica tiem darbiniekiem, kuri godprātīgi nostrādājuši nozīmīgu gadu skaitli. Latvijas dzimšanas dienā bērni skatījās un līdzi dzīvoja multiplikācijas filmai "Sēž uz sliekšņa pasaciņa". Katra bērnudārza grupiņa bija sagatavojusi savu priekšnesumu. Kā jau svētkos pienākas, neizpalika arī saldumi.

Foto galerijā http://www.akniste.lv/?id=208&in=galery&gal_id=93

Pievakarē Asres un Gārsenes pagastos notika lāpu gājieni uz varoņu piemiņas vietām. Vakarā novada ļaudis pulcējās Gārsenes kultūras namā uz novada svinīgo pasākumu "Latvijai- 93".

Atklāšanā visus klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētāja Ingrīda Vendele. Pēc tam tika apbalvoti tie Aknīstes novada ļaudis, kuri ar savu darbu devuši ieguldījumu novada attīstībā. Novada atzinības rakstu, piemiņas balvu un ziedus saņēma:

 Eva Joča, Viola Jasmane; Aija Kurkliete, Valija Kovaļevska; Raitis Buholcs, Iveta Ontužāne; Antoņina Beļeviča; Nata Gaibišele, Regīna Goldberga; Benita Pavlovska Zane Romanovska; Ināra Lunģe; Guntars Geida; Aina Deksne; Antons Breidaks; Biruta Sala, Valdis Aizkārklis, Astrīda Riekstiņa; Mārtiņš Balodis.

Pēc tam sekoja svētku koncerts Aknīstes novada pašdarbības kolektīvu sniegumā.

Pasākuma foto galerijā http://www.akniste.lv/?id=208&in=galery&gal_id=94