AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Telefons e-pasts
Domes priekšsēdētāja
Vija Dzene
65237750
29205425
Administrācijas vadītājs, izpilddirektors
Jānis Gavars
28685224
Kanceleja
Kancelejas vadītāja
Ināra Buiķe
65237751
Lietvede, personāla pārzine
Sintija Venediktova-Goba
65237751
Speciālisti
Juriskonsults Antra Aldiņa
26499678; 65237763
antra.aldina@akniste.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Prande
65237762
Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja
Līga Jaujeniece
26436978
muzejs@akniste.lv
Lauksaimniecības attīstības speciālists
     
Pašvaldības policijas inspektors Ija Ašaka 29233090 policija@akniste.lv
Gārsenes pils pārvaldniece Dace Geida  26367150 garsenespils@akniste.lv 
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede
Ingrīda Vendele
65237752
Finansiste
Iveta Kancāne
65237755
iveta.kancane@akniste.lv
Grāmatvede
Ruta Bobrova
65237753
Grāmatvede
Regīna Gasūne
 65237753
Grāmatvede
Antra Deksne
65237755
antra.deksne@akniste.lv
Attīstības un plānošanas nodaļa
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
28612924
Teritorijas plānotāja
Tautsaimniecības nodaļa
Saimniecības daļas vadītājs
Normunds Zariņš
29322637
normunds.zarins70@gmail.com
Uzkopšanas darbu meistare Silvija Koniševska 26595487  
Darba aizsardzības speciālists
Juris Tarbuns
65237754
Nekustamo īpašumu speciāliste
Ilze Ieleja
25436558
Nekustamo īpašumu speciālists Kristaps Žubeckis  28717855 kristaps.zubeckis@inbox.lv
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aija Dronka
28682433
Bāriņtiesas locekle
Līga Āboliņa
 
 
Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja
 
65237758
 
 
Sociālais darbinieks
Janīna Šinkeviča
65237758
28665415
Sociālais darbinieks
Anda Nikolajeva
65237758
28665415
Sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem
Indra Vanuška
65237758
28665415
Kultūras nodaļa
Kultūras darba vadītāja
Kristiana Kalniete
26318640
Kultūras darba organizatore Aknīstes pilsētā
Aiga Andruškeviča 28757477 aigaand2@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Asares pag.
Madara Ozoliņa
28657492
 
Pārvaldes
Asares pagasta pārvaldes vadītāja
Evita Jasāne 20014286
Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Striks  25668234