AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kontakti

Amats Vārds, uzvārds Telefons e-pasts
Domes priekšsēdētāja
Vija Dzene
65237750
29205425
vija.dzene@akniste.lv
Administrācijas vadītājs, izpilddirektors
Jānis Gavars
28685224
janis.gavars@akniste.lv
Kanceleja
Kancelejas vadītāja
Ināra Buiķe
65237751
Lietvede, personāla pārzine
Sintija Venediktova-Goba
65237751
Speciālisti
Juriskonsults
Antra Aldiņa
26499678;65237763
 antra.aldina@akniste.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Prande
65237762
lasma.prande@akniste.lv
Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja
 Līga Jaujeniece
26436978
 muzejs@akniste.lv
Lauksaimniecības attīstības speciālists
     
Pašvaldības policijas inspektors  Ija Ašaka  29233090  policija@akniste.lv
Gārsenes pils pārvaldnieks Dace Geida  26367150
garsenespils@akniste.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede
Ingrīda Vendele
65237752
ingrida.vendele@akniste.lv
Finansiste
Iveta Kancāne
65237755
iveta.kancane@akniste.lv
Grāmatvede
Ruta Bobrova
65237753
ruta002@inbox.lv
 Grāmatvede
 Regīna Gasūne
 65237753
gasune47@inbox.lv
Grāmatvede
Antra Deksne
65237755
antra.deksne@akniste.lv
Attīstības un plānošanas nodaļa
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
28612924
santa.smite@akniste.lv
Projektu koordinatore
 
28315301
 
Tautsaimniecības nodaļa
Saimniecības daļas vadītājs
Normunds Zariņš
29322637
normunds.zarins70@gmail.com
Uzkopšanas darbu meistare Silvija Koniševska 26595487  
Darba aizsardzības speciālists
Juris Tarbuns
65237754
juris.tarbuns@inbox.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste
Ilze Ieleja
25436558
ilze.ieleja@akniste.lv
Nekustamo īpašumu speciālists Kristaps Žubeckis  28717855  
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aija Dronka
28682433
Bāriņtiesas locekle
Līga Āboliņa
 
 
Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja
 
65237758
 
Sociālais darbinieks
Janīna Šinkeviča
65237758
22001754
Sociālais darbinieks
Anda Nikolajeva
65237756
22001754
 Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem
Indra Vanuška 25680845
Kultūras nodaļa
Kultūras darba vadītāja
 Kristiana Kalniete
26318640
kristiana2772@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Aknīstes pilsētā
Aiga Andruškeviča 28757477 aigaand2@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Asares pag.
Madara Ozoliņa
28657492
madaraozolinna@inbox.lv
Pārvaldes
Asares pagasta pārvaldes vadītāja 
Evita Jasāne  20014286 evita.jasane@inbox.lv
Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Striks 26389739  striks.janis@gmail.com

Rekvizīti:

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90000026441

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
SEB banka, kodsUNLALV2X 
Konts LV82UNLA0009012130037