Izsoles

Izsoles

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals):

  1. Fizkultūras iela 7B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 001 0151, kopējā platībā 1,7274 ha. Nekustamā īpašuma Fizkultūras iela 7B nosacītā cena ir EUR 5669.00 (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro 00 centi).
  2. Nodrošinājuma apmērs – EUR 566,90, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2019.gada 10.septembrī plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 6.septembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X vai skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 29.jūlija. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2019


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals):

  1. Fizkultūras 7C, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0085, kopējā platībā 2,1391 ha. Nekustamā īpašuma Fizkultūras iela 7C nosacītā cena ir EUR 6469.00 (seši tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro 00 centi).
  2. Nodrošinājuma apmērs – EUR 646,90, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2019.gada 10.septembrī plkst.13.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 6.septembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X vai skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 29.jūlija. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2019