Informatīvais ziņojums par SIA „Servo Zemgale”

Informatīvais ziņojums par SIA „Servo Zemgale”

Aknīstes novada pašvaldības no 06.12.2010. - 30.12.2010. izsludinātajā konsultatīvajā  publiskajā apspriešanā viedokli par būvniecības ieceri būvēt biomasas koģenerācijas staciju ar elektrisko jaudu 1,0 MW un siltumenerģijas jaudu 2,2 MW pie SIA „Aknīstes Pakalpojumi” katlu mājas izteica 6 iedzīvotāji, visi 6 viedokļi bija pozitīvi, bet daļa ar iebildēm, ierosinājumiem.

 

Nr.

Viedoklis

Ierosinājums

Pašvaldības komentārs

1.

Lai būve nes siltumu Aknīstei.

2.

Iecere būtu jāizdiskutē plašāk

1. Jārekonstruē esošās siltumtrases.

2011.gadā siltumtrases tiks rekonstruētas LAD atbalstītā projektā.

2.Mājām jāuzstāda siltummaiņi, jāsakārto siltummezgli.

Šie darbi kopīgi jāfinansē dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldība svešā īpašumā nevar ieguldīt līdzekļus.

3.Jāvienojas ar uzņēmumu par siltumenerģijas tarifiem uz ilgāku laiku.

To varētu ievērtēt starp pašvaldību un uzņēmumu slēgtā Nodomu protokolā par siltuma iepirkšanu.

4.Neteiktu, ka tiks radītas jaunas darba vietas, jo, pieslēdzot centrālapkurei skolu, Aknīstes VSAC – cik darba vietas samazināsies?

Proporcija ar likvidētajām un jaunajām darba vietām ir līdzīga – tiks likvidētas  8 darba vietas, koģenerācijas stacijā no jauna radītas  8 darba vietas, bet visam gadam.

5.Kā tiks nodrošināta esošās katlu mājas uzturēšana, ja 2 dienas mēnesī koģenerācijas stacija nestrādās, tai veiks apkopi?

Varētu vienoties ar uzņēmumu par stacijas kurinātāju darbu katlu mājā, bet tad varbūt jānodrošina darbinieki stacijas apkopei. Šis jautājums jārisina.

3.

Atbalstu, varbūt beidzot dzīvokļi būs silti un siltums nebūs atkarīgs no sniega daudzuma šķeldā, varbūt elektrības traucējumu laikā varēs saņemt arī gaismu.

4.

Atbalstu tikai gadījumā, ja projekta rezultātā dzīvokļos būs siltāks un samaksa par apkuri nepalielināsies.

5.

Atbalstu, ja nebūs dārgāka apkure un nebūs nodarīts kaitējums dabai.

6.

Piekrītu būvniecībai, varbūt būs lētāka apkure.

 

Šie konsultatīvās publiskās apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, pieņemot domes lēmumu par ieceri būvēt biomasas koģenerācijas staciju Aknīstē, Saltupes ielā 9.