Informācija novada iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu

Informācija novada iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu

Paziņojums par nepieciešamību noslēgt (pārslēgt) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „EKO LATGALE”(LV41503024980, Dunduru iela 13a, Daugavpils, LV-5417, tālr.654-38392, 26800650, ekolatgale@apollo.lv)

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novadā nodarbojas SIA „EKO LATGALE”.
Lai iesaistītos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam, neatkarīgi no tā, vai tā ir juridiska vai fiziska persona, ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

 

Pamatojoties uz 23.04.2014. Aknīstes novada pašvaldības lēmumu Nr.6, Aknīstes novada teritorijā līdz 2014.gada 01.jūlijam noteikts pārējas periods jaunu līgumu noslēgšanai (pārslēgšanai). Tas nozīmē, ka pēc 1.jūlija atkritumu apsaimniekotājs SIA „EKO LATGALE” veiks atkritumu apsaimniekošanu tikai pēc parakstīta līguma saņemšanas.
 

 

Kas jādara, lai noslēgtu vai pārslēgtu līgumu?
Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem līgums ir jānoslēdz par regulāru atkritumu savākšanu konteineros vai marķētos maisos ar atkritumu apsaimniekotāja logo. Lai noslēgtu/pārslēgtu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem sākot ar 10.06.2014. jāierodas pagasta pārvaldē (Aknīstē, Gārsenē vai Asarē), līdzi ņemot īpašumtiesību un personas apliecinošus dokumentus.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem vai lietotājiem līgums par norēķiniem par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz par katru īpašumā vai lietošanā esošo dzīvokli. Izņemot atsevišķas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur nama apsaimniekotājs norēķinās par visu māju kopumā, pārējo dzīvokļu īpašniekiem vai lietotājiem ar atkritumu apsaimniekotāju līgums jāslēdz un par pakalpojumu jānorēķinās patstāvīgi, jo šajā gadījumā maksājums par atkritumu apsaimniekošanu nav iekļauts nama apsaimniekošanas maksā. Lai noslēgtu līgumu par norēķiniem par atkritumu apsaimniekošanu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem vai lietotājiem jāierodas pagasta pārvaldē, līdzi jāņem īpašumtiesību, personas apliecinošus dokumentus, kā arī izziņu par deklarēto personu skaitu dzīvoklī. Jāņem vērā, ka maksājums par atkritumu apsaimniekošanu ir atkarīgs no dzīvoklī pierakstīto / deklarēto personu skaita. Ja no līguma noslēgšanas brīža ir mainījies personu skaits vai kāda no personām atrodas prombūtnē (mācības, darbs citā pilsētā u.c. iemesli), par to jāinformē atkritumu apsaimniekotājs, iesniedzot atkritumu apsaimniekotāja klientu apkalpošanas daļai skaita izmaiņu vai prombūtnes apliecinošus dokumentus. Par izmaiņām jāinformē savlaicīgi- mēneša laikā no izmaiņu brīža. Tāpat atkritumu apsaimniekotājs ir jāinformē par īpašumtiesību vai lietošanas tiesību izbeigšanos. Jaunajiem dzīvokļa īpašniekiem vai īrniekiem pienākums slēgt līgumu rodas ar īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi.
Namu apsaimniekotājiem līgums ar atkritumu apsaimniekotāju dzīvokļu īpašnieku vārdā jāslēdz par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma organizēšanu, nodrošinot apsaimniekošanā esošajām mājām nepieciešamo konteineru skaitu, konteineru novietošanas vietu un brīvu atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļu piekļuvi konteineram, tai skaitā sniega tīrīšanu.
 
Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu vai pārkāpjot citus saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā” punktus, atkritumu radītājam vai valdītājam var tikt piemērots administratīvais sods.
 
Marķēta maisa 150 l tilpumā vērtība – EUR 2,92 (t.sk. PVN). Maisu skaits vienam namīpašumam nav ierobežots.
Konteinera 140 l tilpumā vērtība – EUR 25,40 (t.sk. PVN).
Konteinera 240 L tilpuma vērtība – EUR 38,40 (t.sk. PVN).
 

 

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novadā var saņemt SIA „EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai pa tālr.65438392, 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@apollo.lv.