IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Nr.4 Aknīstes BJC

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Nr.4 Aknīstes BJC

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Nr.4

Kārtība kādā Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā NOTIEK

piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1. daļas 1.punktu

un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas

izplatības ierobežošanai” 26.1.apakšpunktu

 

Vispārīgie jautājumi.

1.Šo iekšējo noteikumu (turpmāk – kārtība) mērķis ir nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, īstenojot piesardzības pasākumus un organizējot mācību procesu Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā ( turpmāk tekstā – Centrs ) atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ( turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.360) noteiktajiem pamatprincipiem un Izglītības un zinātnes ministrijas ( turpmāk tekstā – IZM ) ieteikumiem.

2.Centra kārtība jāievēro Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles pedagogiem un audzēkņiem, pašdarbības kolektīvu vadītājiem un to dalībniekiem.

3.Par šīs kārtības ievērošanu ir atbildīgi Centra darbinieki un izglītojamie, ar to iepazīstas arī izglītojamo vecāki, likumiskie pārstāvji, pakalpojumu sniedzēji un citu interešu grupu pārstāvji.

4.Īstenojot piesardzības pasākumus, jāievēro šādi pamatprincipi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: informēšana; distancēšanās; higiēna; personas veselības stāvokļa uzraudzība.

5.Atbildīgā persona – Centra direktore.

6.Papildus šīs kārtības noteikumiem ir jāievēro Slimības profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC ) publicētie ieteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (http://spkc.gov.lv/).

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs Iekšējās kārtības noteikumi

 1. PAMATPRINCIPS – informēšanas pasākumi.

1.Centrs www.akniste.lv mājas lapā un pie ziņojuma stenda izvieto šos noteikumus ar sekojošu informāciju:

1.1.aizliegts Centrā atrasties personām, kurām atbilstoši MK noteikumiem Nr.360 noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija vai elpceļu infekcijas slimība (drudzis, klepus, elpas trūkums);

1.2.rīcība, ja izglītojamam ir pamatotas aizdomas uz Covid-19 infekcijas slimības pazīmēm. Centrs nodrošina:

 • izglītojamā izolēšanu 1.kabinetā ar sejas masku,
 • darbinieka klātbūtni (sejas maskā),
 • saziņu ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un audzēkņa nogādāšanu mājās,
 • izglītojamo Centrā uzņem ar ģimenes ārsta atļauju,
 • akūtos gadījumos izsaukts Neatliekamais medicīniskais palīdzības dienests, zvanot 113.

1.3.rīcība, ja darbiniekam ir pamatotas aizdomas uz Covid-19 infekcijas slimības pazīmēm: pārtrauc darbu, informē direktori, dodas mājās, sazinās ar ģimenes ārstu, atgriežas darbā pēc ģimenes ārsta atļaujas. Nopietnu veselības traucējumu gadījumos, zvanīt 113.

1.4. ieteikumu izmantot mobilo lietotni kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” (kārtības pielikums Nr. 1).

2.Darbiniekiem, izglītojamiem (nepilngadīgo izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem) nekavējoties jāinformē Centra atbildīgā persona, ja viņiem konstatēta Covid-19 infekcija.

3.Centra atbildīgā persona, regulāri informē darbiniekus un izglītojamos par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.

4.Centra telpās, t.sk., tualetes telpās tiek izvietota skaidri salasāma informācija par higiēnas prasībām (kārtības pielikums Nr. 2).

5.Centra telpās tiek nodrošināta skaidri salasāma informācija par pareizu sejas masku lietošanu (kārtības pielikums Nr. 3).

6.Centra koplietošanas telpās, redzamās vietās tiek izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2m distanci no pārējām personām.

7.Centra atbildīgā persona seko līdzi aktuālajai informācijai par valstu riska statusu SPKC tīmekļvietnē (https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/), lai noteiktu nepieciešamos ierobežojumus.

 1. PAMATPRINCIPS – distancēšanās pasākumi.

1.Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, Centra atbildīgā persona veic:

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs Iekšējās kārtības noteikumi

1.1.organizē mācību darbu pēc iespējas katrai interešu izglītības programmai, nosakot mācību telpu, kurā notiek nodarbības, mazinot audzēkņu grupu pārvietošanos starp mācību telpām (ja tas iespējams, ievērojot katras interešu izglītības programmas specifiku).

1.2.telpu izmantošanas risku izvērtēšanu, apzinot vietas Centra ārpus telpām un iekštelpās, kur pastāv iespēja koncentrēties lielam skaitam cilvēku, un veicot cilvēku plūsmas plānošanu šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos;

1.3.ārpusstundu aktivitāšu (koncerti, konkursi, festivāli, meistarklases u.c. pasākumu ) risku izvērtēšanu un mazināšanu, katrai konkrētai aktivitātei, paredzot noteiktas distancēšanās un higiēnas prasības;

1.4.vadlīniju par mācību procesa un cilvēku plūsmas organizēšanu izstrādāšanu un publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē.

2.Veicot šajā - 1.punkta - kārtības noteiktās darbības, atbildīgā persona nosaka Centra rīcībā esošo telpu kopumu mācību procesa organizēšanai, interešu izglītības grupu, teorētisko mācību priekšmetu grupu (Mūzikas skolā) un individuālo nodarbību izvietošanai, ievērojot šādus principus:

2.1.iespēju robežās, dalīt audzēkņus mazākās interešu izglītības nodarbību grupās (piem., sadalīt pa vecumiem, komplektēt mazākās grupās teorētiskajos mācību priekšmetos mūzikā);

2.2.pārskatīt kolektīvo nodarbību īstenošanu bērniem un pieaugušajiem, lai interešu grupas savstarpēji nesatiekas, tādā veidā novēršot drūzmēšanās iespēju pirms un pēc nodarbībām, retāk organizēt kopmēģinājumus;

2.3.nosaka atšķirīgu mācību stundu sākuma un beigu laiku dažādām interešu izglītības grupām;

2.4.organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie Centra divām ieejām vai tās teritorijā, nodrošinot iespēju distancēties (izņēmuma gadījumi – pirmsskolas vecuma bērni, kam vecāki drīkst doties iekšā Centrā un sagatavot bērnu nodarbībai);

2.5.pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus BJC teritorijas bez vajadzības;

2.6.pasākumus organizē tā, lai dotu priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām;

2.7.pamatā plāno mācību procesa īstenošanu klātienē, daļēji attālināti vai attālināti. Nepasliktinoties epidemioloģiskai situācijai, priekšroka dodama mācību procesam klātienē.

3.Plānojot transportlīdzekļa piepildījumu (braucieni uz koncertiem, konkursiem, festivāliem, meistarklasēm un citiem pasākumiem), jānodrošina iespēja izglītojamiem distancēties, kā arī iespēju robežās jānovērš kolektīvu savstarpējo sastapšanos. Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, jānodrošina iespēja transportlīdzeklī lietot sejas maskas.

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs Iekšējās kārtības noteikumi.

 1. PAMATPRINCIPS – higiēnas nodrošināšana.

1.Centrs nodrošina visiem izglītojamiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem Centra apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski roku nosusināšanas līdzekli), kā arī lietot līdzekļus roku dezinfekcijai (70% etanola šķīdums vai cits roku dezinfekcijas līdzeklis, kas ir iedarbīgs pret koronavīrusiem).

2.Cenrts nodrošina izglītojamiem pieejamus informatīvos materiālus par pareizu roku mazgāšanu (SPKC tīmekļvietnē publicētie ieteikumi “Roku mazgāšana”).

3.Cenrts nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, iespēju robežās mazinot rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas citai.

4.Nodarbības tiek organizētas Centra telpās, nodrošinot iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus. Telpu vēdināšanu veic nodarbību starplaikos.

5.Centra telpu uzkopšana tiek veikta katru dienu. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjūtīgās ierīces u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums).

6.Pēc grupu stundām un kolektīvu nodarbībām telpās tiek veikta mitrā uzkopšana, dezinficētas galdu virsmas un vēdinātas telpas.

7.Ja valstī, pašvaldībā vai Centrā palielinās inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, Centrs nodrošina izglītojamiem un darbiniekiem iespēju izmantot medicīnisko/nemedicīnisko sejas masku.

8.Medicīniskās sejas maskas lietošana ir obligāta elpceļu infekcijas simptomu gadījumā. Nemedicīniskās sejas maskas lietošana ir ieteicama neparedzamos apstākļos, kad nav iespējams strikti ievērot distancēšanās nosacījumos, ilgstoši, t.i., vairāk kā 15 minūtes atrodoties telpā, kur uzturas daudz cilvēku un distances ievērošanu nav iespējams nodrošināt vai citādi atrodoties apstākļos, kad ir paaugstināts inficēšanās risks.

9.Izlietoto sejas masku savākšana tiek nodrošināta, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Atkritumu maisus nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.

 1. PAMATPRINCIPS – personas veselības stāvokļa uzraudzība.

1.Centrā netiek pieļauta personu, ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, klātbūtne.

2. Centrā personām, kuras atbilst Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām – iesaka īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus. Šādām personām iespēju robežās mazina klātienes laiku, dodot iespēju strādāt vai mācīties attālināti.

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs Iekšējās kārtības noteikumi

3.Ja Centra darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, informēt Centra atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Centrā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku. Darbinieks drīkst atgriezties darbā tikai tad, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.

4.Ja izglītojamajam, atrodoties Centrā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes:

 • izolē saslimušo personu atsevišķā telpā (1.kabinetā), un, ja nepieciešams, nodrošina tā darbinieka, kas kontaktējās ar saslimušo personu pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku saslimušā persona un darbinieks lieto medicīnisko sejas masku;
 • sazinās ar nepilngadīgās saslimušās personas vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki, vai izglītojamais telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.

5.Izglītojamais drīkst atgriezties Centā tikai saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

6.Centra atbildīgā persona informē Aknīstes novada pašvaldību, ja ir aizdomas par izglītojamā un darbinieka saslimšanu ar Covid-19.

7.Ja darbiniekam vai izglītojamam Centrā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot 113.

8.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas divām vai vairākām personām un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Centrs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC Zemgales reģionālās nodaļas epidemiologam (kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv). Šādā gadījumā Centrs pilda SPKC norādījumus un par infekcijas faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē darbiniekus, izglītojamos un IZM.

 1. Mācību procesa organizēšana.

1.Lai nodrošinātu piesardzības pasākumu ievērošanu, Centrā mācību procesu izglītojamajiem var īstenot, piemērojot šādus modeļus saskaņā ar IZM un LNKC izstrādātajām vadlīnijām:

 • A modelis – mācības Centrā klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem (līdz 20% no kopējā mācību laika);
 • B modelis – daļēji attālinātas mācības, t.i., mācības notiek gan Centrā klātienē, gan attālināti (no 20% līdz 40% no kopējā mācību laika);
 • C modelis – pilnībā attālinātas mācības (100% no kopējā mācību laika).

2.Uzsākot 2020./2021. mācību gadu tiek piemēroti šādi mācību modeļi: visās izglītības programmās – A modelis; ja valstī mainās epidemioloģiskā situācija, tad Centrā spēj nodrošināt izglītības programmu apguvi B un C modelī;

3.C modelis tiek piemērots tikai šādos gadījumos:

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs Iekšējās kārtības noteikumi

 • ja Centrā ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19;
 • SPKC ir noteicis ierobežojumus;
 • valstī/pašvaldībā noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi.

4.Ja izglītojamais atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai mājās), Centrs kopā ar pedagogiem veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti, kamēr pārējie mācās Centrā klātienē vai daļēji attālināti.

5.Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, var tikt mainīti mācību procesa īstenošanas modeļi. Rīkojumu par A modeļa maiņu uz citiem modeļiem vai B modeļa maiņu uz C modeli var īstenot nekavējoties. Rīkojumu par C modeļa maiņu uz citiem modeļiem vai B modeļa maiņu uz A modeli īsteno pakāpeniski, atvēlot pietiekamu laiku izglītojamajiem un viņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) piemēroties modeļa maiņai.

6.Rīkojumu par mācību procesa īstenošanas modeļu piemērošanu un maiņu izdod Centra direktors. Rīkojumā papildus nosaka kārtību mācību procesa darba organizācijai, komunikācijas kanālus ar izglītojamiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas), pedagoģiskā personāla darba organizāciju un komunikāciju ar izglītojamiem, atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamiem un viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

7.Lai ievērotu noteiktos ierobežojumus un nodrošinātu produktīvu nodarbību procesu, Centru drīkst apmeklēt tikai interešu izglītības programmu pedagogi un izglītojamie, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles skolotāji un audzēkņi, pašdarbības kolektīvu vadītāji un dalībnieki, pakalpojumu sniedzēji un citu interešu grupu pārstāvji, kuru atrašanās Centrā ir saskaņota ar Centra direktori.

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs Iekšējās kārtības noteikumi

Pielikums Nr.1

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs

04.09.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.4

“Piesardzības pasākumu īstenošanas

un mācību procesa organizēšanas kārtība

Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

 

Informācija par mobilo lietotni “Apturi Covid”:

 

Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv.

Pielikums Nr.2

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs

04.09.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.4

“Piesardzības pasākumu īstenošanas

un mācību procesa organizēšanas kārtība

Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

Informācija par higiēnas prasībām:

 • Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.
 • Ja nav iespējams nomazgāt rokas – dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
 • Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.
 • Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.

Pielikums Nr.3

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs

04.09.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.4

“Piesardzības pasākumu īstenošanas

un mācību procesa organizēšanas kārtība

Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

Informācija par sejas masku lietošanu:

 • Sejas maskas lietošanas mērķis ir nevis pasargāt sevi no inficēšanās, bet pasargāt no inficēšanās apkārtējos. Tā ir solidaritātes izpausme.
 • Sejas maskai pilnībā ir jānosedz seja no deguna līdz zodam.
 • Pirms sejas maskas uzvilkšanas un noņemšanas ir jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai jāizmanto spirtu saturošs roku dezinfekcijas līdzeklis, kura sastāvā ir 70% etanola šķīdums.
 • Sejas masku noņem no aizmugures, izmantojot maskas fiksējošas saites. Nedrīkst pieskarties maskas vidusdaļai un priekšpusei.
 • Sejas masku maina pēc 2-3 stundām vai tiklīdz maska kļūst mitra.
 • Vienreiz lietojamās maskas nedrīkst lietot atkārtoti un pēc lietošanas tās ir jāizmet norādītajā vietā.