AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa tel. 65237757, e-pasts dzimtsaraksti@akniste.lv   

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena
09.00-12.00; 12.30-17.00
Trešdiena
09.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdiena 
09.00-12.00; 12.30-14.30

IESNIEGUMS izziņas pieprasīšanai par  deklarēto dzīvesvietu

Dzimšanas fakta reģistrācija 

Par bērna dzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams  aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls
 • Vecāku pases – jāuzrāda oriģināls.
 • Vecāku laulības apliecība- jāuzrāda oriģināls (bērna dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem);
 • Ja vecāku laulība nav reģistrēta – paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa).

Normatīvie akti, kas reglamentē dzimšanas fakta reģistrāciju:

Laulības reģistrēšana

Laulību var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā (neatkarīgi no dzīvesvietas)  vai baznīcā. Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pēc iesnieguma pieņemšanas notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību tiek izsniegta laulības apliecība. Laulības reģistrācijas laiks tiek noteikts vienojoties ar laulības reģistrācijas pieteicējiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā – bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu – jāuzrāda oriģināls;
 • ja persona, kura vēlas doties laulībā ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas vecāku vai bāriņtiesas rakstveida atļauja – jāuzrāda oriģināls;
 • ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegta dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. – dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls.

 Normatīvie akti, kas reglamentē laulības reģistrēšanu:

Miršanas fakta reģistrēšana

Par miršanas faktu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī persona mirusi vai atrasts mirušai, vai dzimtsarakstu nodaļai pēc mirušā dzīvesvietas.

Dzimtsarakstu nodaļā tiek reģistrēts miršanas fakts un izsniegta miršanas apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos vai tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls;
 • Mirušās personas - pase jāiesniedz oriģināls;
 • Pieteicēja pase – jāuzrāda pase.

Normatīvie akti, kas reglamentē miršanas fakta reģistrāciju: