AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Biedrība ASS

Biedrības nosaukums ir „ASS” /Atvērtā skola sabiedrībai/

Adrese – Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208

 

Biedrības mērķis.

Veidot Aknīstes vidusskolu kā reģionālas nozīmes izglītības, mūžizglītības un vietējās kopienas aktivitāšu centru.
Optimizēt Aknīstes vidusskolas izglītības sniegšanas potenciālu.
Radīt un veicināt inovatīvas pieejas izglītības un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Pilnvērtīgi izmantot un labiekārtot Aknīstes vidusskolai piederošo teritoriju un apbūvi.

Biedrības uzdevumi

Apvienot Aknīstes novada aktīvākās personības, kam nozīmīgi šķiet veicināt kvalitatīvas izglītības un brīvā laika pavadīšanas praksi.
Veicināt izglītības un saturīgi pavadīta brīvā laika kvalitāti vietējā reģionā un Aknīstes novadā.
Veicināt sadarbību ar līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un pasaulē.
Piesaistīt finansējumu, kas veicinās Biedrības mērķu realizāciju.
Atbalstīt pozitīvās citu organizāciju aktivitātes, kas attīsta Biedrības mērķus.

Projektu konkurss “Sprīdis labākai dzīvei”