AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Augšzemes un skolas ielu (t. sk. tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija 2. kārta

2.kārta

Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē!

Par tranzītielu rekonstrukcijas projekta Aknīstē 2.kārtu                                                                                                                                                                                                                                                 2012.gada 30.novembrī.    
                          
Īstenojot projektu „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), vasarā ir pabeigti projekta 1.kārtas darbi  - Skolas ielas un tilta pār Dienvidsusēju rekonstrukcija, uzlabojot satiksmi 1,5 km garā tranzītielu posmā Aknīstē.
Projekta 2.kārtas – Augšzemes ielas rekonstrukcija – darbi, kas plānoti 2013.-2014.gadā, tiks uzsākti ar iepirkuma sludināšanu būvdarbiem un būvuzraudzībai, vienlaikus ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi” iepirkuma izsludināšanu 2.kārtas ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbiem.

Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē!

Tiek uzsākta tranzītielu rekonstrukcijas projekta Aknīstē 2.kārta

 2013.gada 25.jūlijā.               

Īstenojot projektu „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), 2.kārta, 2013.gadā ir pabeigti iepirkumi projekta 2.kārtas - Augšzemes ielas rekonstrukcija 1,49 km garumā - realizācijai Aknīstē. Iepirkums būvuzraudzības darbiem tika izsludināts 27.05.2013., līgums par būvuzraudzības veikšanu noslēgts 12.07.2013. ar SIA „Jurēvičs un partneri” par summu Ls 5500 (bez PVN).Atklāts konkurss būvdarbu veikšanai tika izsludināts 05.06.2013., piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 23.07.2013., saņemti 5 piedāvājumi. Pašlaik notiek piedāvājumu izvērtēšana. Ar pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu un kura iesniegtie dokumenti atbildīs visām prasībām, pēc nogaidīšanas termiņa beigām tiks slēgts līgums par būvdarbu veikšanu Augšzemes ielā.  Būvdarbu pabeigšana plānota līdz 2014.gada 30.novembrim, jo pirms tam Augšzemes ielā SIA „Aknīstes Pakalpojumi” realizēs ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.un 3.kārtu.


Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē!

Tiek uzsākti Augšzemes ielas rekonstrukcijas būvdarbi
 
2014.gada 31.martā.    
                          
Īstenojot projekta „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” 2.kārtu (projekta identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), ar 2014.gada aprīli tiek uzsākti projekta 2.kārtas būvdarbi - Augšzemes ielas rekonstrukcija 1,49 km garumā Aknīstē.
Pamatojoties uz iepirkumu procedūru rezultātiem, ielas rekonstrukcijas būvdarbus veiks SIA „Saldus ceļinieks”, būvuzraudzību - SIA „Jurēvičs un partneri”, autoruzraudzību - SIA „K-RDB”. Plānotās projekta 2.kārtas kopējās izmaksas - EUR 1 490 080,25, no tām: ERAF līdzfinansējums - EUR 788 367,41, valsts līdzfinansējums - EUR 27 824,70, pašvaldības finansējums - EUR 673 888,14.Ielas rekonstrukcijas būvdarbus plānots veikt  līdz 2014.gada 30.novembrim.

Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē!

Aknīstē turpinās Augšzemes ielas rekonstrukcijas būvdarbi
 
2014.gada 09.oktobrī    
                          
Projektā „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”, 2.kārta, (projekta identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020) turpinās būvdarbi Augšzemes ielā Aknīstē.
Lai gan ielas rekontrukcijas būvdarbus aizkavēja problēmas ar grunts nestspēju virs ielas segumā iebūvētajām ūdensvada un kanalizācijas trasēm, līdz šī gada oktobra sākumam būvdarbi naudas izteiksmē veikti par 49% no būvdarbu līguma summas.
Oktobra sākumā Augšzemes ielā gandrīz visā rekonstruējamās ielas garumā uzklāta asfalta seguma pamatkārta. Turpināsies pārējie plānotie darbi - iebrauktuvju izveide, ietvju izbūve, asfaltēšana, apkārtnes labiekārtošana.
Projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds,lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros.

Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pabeigti Augšzemes ielas rekonstrukcijas būvdarbi

2014.gada 08.decembrī    
                          
Projektā „Augšzemes un Skolas ielu (tai skaitā tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”, 2.kārta, (projekta identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020) būvdarbi Augšzemes ielā Aknīstē pabeigti, iela 28.novembrī nodota pasūtītājam (pašvaldībai), līdz ar to pabeigti visi projektā plānotie būvdarbi.
Augšzemes ielā visā ielas garumā uzklāts asfalta segums,  asfaltētas iebrauktuves, trotuāri, gājēju pāreju vietās ieklāts taktilais bruģis, bīstamākajās vietās iebūvētas aizsargbarjeras, vienā ielas posmā - prettrokšņa siena, ielā uzlabots apgaismojums. Autobusu pieturvietās izvietotas nojumes. Iespēju robežās izpildīti iedzīvotāju iesniegumos lūgtie uzlabojumi. Pavasarī tiks veikta košumkrūmu stādīšana un pabeigta brauktuves horizontālo apzīmējumu krāsošana.
Turpinās dokumentu sagatavošana iesniegšanai būvvaldē objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvvaldes speciālisti ielu apsekos, izvērtēs uz vietas.
Projekta 2.kārtas būvdarbus veica SIA „Saldus ceļinieks”, autoruzraudzību nodrošināja SIA „K-RDB”, bet būvuzraudzību -   SIA „Jurēvičs un partneri”,
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 2 883 673,86, 85%  no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds,3% no attiecināmajām izmaksām ir Latvijas valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

 

Pabeigts tranzītielu rekonstrukcijas projekts Aknīstē (2015.gada 28.janvārī)