AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

INFORMĀCIJA
par Asares luterāņu draudzi un biedrību BETĀNIJA

Asares evaņģēliski luteriskā draudze: reģistrācijas Nr.99500002273
Biedrība BETĀNIJA: reģistrācijas apliecības Nr.40008157278
Adrese: BETĀNIJA, Asares pagasts, Aknīstes novads, Latvija, LV-5210
Banka: Valsts Kase
Konts: Nr.LV29TREL9166571001000
Kods: TRELLV22
Mācītājs: ATIS BAMBĀNS, tālrunis 26162095, e-pasts atisbambans@inbox.lv
Draudzes priekšnieks: Valērijs Venediktovs, tālrunis 26484579, e-pasts v_valerijs@inbox.lv
Mantzinis: Egita Pakalne, tālrunis 26377016, e-pasts egitapakalne@inbox.lv
Cita informācija: par DIEVKALPOJUMIEM, Ziedojumiem, Asares luterāņu baznīcu un draudzi, biedrību BETĀNIJA: interneta vietnē https://sites.google.com/site/valerijsvenediktovs/news

Dievkalpojumi baznīcā notiks: katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā, plkst. 9:00, kalpos mācītājs Atis Bambāns
Ziemas aukstajos mēnešos: Dievkalpojumi notiks Asares kultūras namā

Sagatavoja: draudzes priekšnieks Valērijs Venediktovs
2017. gada 23. augusts