Arī 2014.gadā tiks finansiāli atbalstīti Aknīstes novada iedzīvotāju ideju projekti

Arī 2014.gadā tiks finansiāli atbalstīti Aknīstes novada iedzīvotāju ideju projekti

2013.gadā Aknīstes un Salas novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties savu ideju īstenošanas projektu konkursā, ko finansēja Nīderlandes fonds KNHM. Noteicošais faktors projekta atbalstam bija doma, lai īstenotā ideja dotu pēc iespējas lielāku sabiedrisko labumu. Pagājušajā gadā kopskaitā tika iesniegti 28 projektu pieteikumi, taču, izvērtējot materiālā atbalsta limitu, tika finansēti 7 projekti, no kuriem 1 saņēma veicināšanas balvu 500.00 eiro apmērā.

2013.gadā ar fonda KNHM atbalstu tika iegādāts slidošanas inventārs Ancenes ciema bērniem, iebūvēta apsildes krāsns un iegādāti rokdarbu rīki interešu kopai „Aknīstes adatiņas”, uzbūvēts bērnu rotaļu laukums Asares pagastā un papildināta mācību materiālu bāze Aknīstes vidusskolas skolēniem ar īpašām vajadzībām, savukārt Salas novadā tika izveidota velonovietne, uzbūvēts bērnu rotaļu laukums un rotaļu mājiņa.
Nīderlandes fonda KNHM finansēto projektu konkursā Aknīstes novads piedalās kopā ar Salas novadu, jo tikai apvienojoties diviem novadiem, varam sasniegt noteikto iedzīvotāju skaitu, lai atbilstu KNHM fonda atbalsta kritērijiem. Fonda KNHM darbība Aknīstes un Salas novadā ir 2 gadi – 2013. un 2014.gads. Katru gadu vienam žūrijas izvēlētam projektam tiek pasniegta īpaša veicināšanas balva 500.00 eiro apmērā, par kuras izlietošanu nav jāiesniedz finanšu atskaite (par iztērēto naudu īstenojot projektu gan ir jāatskaitās). 2013.gadā, izlozes veidā tika izvēlēts Salas novads, kuram pienācās šī veicināšanas balva – apbalvota tika darba grupa, kura uzcēla rotaļu namiņu Salas novada bērniem. 2014.gadā veicināšanas balva tiks pasniegta kādai darba grupai no Aknīstes novada, kuras īstenotais projekts gūs balsu vairākumu žūrijas balsojumā.
2014.gada 4.martā plkst.17.00 Aknīstes novada domes zālē (2.stāvā) notiks informatīvā sanāksme par iespēju iedzīvotājiem piedalīties 2014.gada projektu konkursā, ko šogad finansiāli atbalstīs gan Nīderlandes fonds KNHM, gan arī Aknīstes un Salas novada pašvaldība.
Papildus informācija par sanāksmi vai projekta pieteikšanas kritērijiem iegūstama pa tālruni 28661848 (Līga) vai e-pastu liga.jaujeniece@inbox.lv .