Apstiprināts viens jauniešu iniciatīvu projektu iesniegums

Apstiprināts viens jauniešu iniciatīvu projektu iesniegums

Noslēgusies projektu izvērtēšana Aknīstes novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektu konkursam iesniedza viena organizācija, ko vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi.

Pašvaldībā jau ikgadēji tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”. Arī šogad konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Atklātajā projektu konkursā bij.Aknīstes novadā apstiprināts biedrības “Dodkepu.lv”, projekts - “Kamanu suņu sports kā motivators Aknīstes novada jauniešiem”. Projekta mērķa grupa ir 5.-9.klašu audzēkņi, kuriem, kā projekta aktivitātes paredzot teorētiskās un praktiskas nodarbības par kamanu suņu sporta veidu, tostarp, iepazīstinot ar ekipējumu un aktīvas komunikācijas veidošanu ar apmācītiem Sibīrijas haskijiem kā bezsniega apstākļos, tā ziemā. Paredzēti iedvesmas stāsti par šo sporta veidu, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana kopā ar fizioterapeitu, aktīvs pārgājiens un dalība biedrības koptreniņos. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2022. gada 14. februārim. Sadarbības partneris – Aknīstes vidusskola.

Saistībā ar nestabilo epidemioloģisko stāvokli, 2020. gadā uzsāktie biedrības “Silta sirds”, projekts - “Tu vari būt kā ES” un biedrības “Piedzīvojuma gars” projekts “LEC Pantēra Aknīste”, vēl joprojām tiek īstenoti, paredzot projekta aktivitātes īstenot līdz gada beigām.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.